Informacje bieżące

Konkurs TYCO Electronics na najlepsze prace dyplomowe edycja 2024 08.02.2024 12:22

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT zaprasza dyplomantów do udziału w kolejnej, 2-giej edycji konkursu firmy TYCO Electronics Polska Sp. zo.o. "na najlepsze prace dyplomowe". Nagrodą w konkursie jest kwota 2000 zł


Konkurs dotyczy prac dyplomowych realizowanych na WIMiM, ocenionych na ocenę bardzo dobrą i obronionych w okresie 1.04.2023 do 31.03.2024r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest, poza oceną bardzo dobrą z obu recenzji, przygotowanie posteru w formie elektronicznej i przesłanie go wraz ze zgodą promotora na zgłoszenie do konkursu, na adres prodziekana ds. studenckich i kształcenia  malgorzata.garbiak@zut.edu.pl, w terminie do końca kwietnia 2024r.

Regulamin konkursu:

Pracę dyplomową inżynierską lub magisterską, obronioną w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024r., zgłasza do konkursu student lub promotor w porozumieniu ze studentem/absolwentem.

Podstawowym warunkiem formalnym nominacji jest uzyskanie oceny bardzo dobrej (ocena średnia z dwóch recenzji pracy dyplomowej) z modułu/przedmiotu „Praca dyplomowa”.

Autor pracy dyplomowej nominowanej do nagrody zobowiązany jest przygotować i przesłać do dziekana drogą mailową, w terminie do 30.04.2024 r. następujące dokumenty:

  1. poster w formie elektronicznej, prezentujący treść pracy, przygotowany zgodnie z wytycznymi - wskazówki poniżej,
  2. oświadczenie o przystąpieniu do udziału w konkursie - wzór poniżej,
  3. zgoda promotora na zgłoszenie pracy do konkursu,
  4. elektroniczną kopię pracy dyplomowej,

Nagrodą może zostać wyróżniona jedna praca dyplomowa inżynierska oraz jedna praca magisterska.

Nagrody będzie przyznawać komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan WIMiM;  dr inż. Paweł Gnutek, prodziekan ds. studenckich i kształcenia; dr inż. Piotr Pawlukowicz, prodziekan ds. studenckich i kształcenia.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wykorzystywania posterów, o których mowa, w celu promocji ZUT, w tym do ich prezentacji w pomieszczeniach ZUT przez dowolny czas.

Wskazówki do przygotowania posteru (poster w formie elektronicznej)

Wybór tematu: Skup się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tematem swojej pracy dyplomowej. Wybierz te elementy, które najlepiej oddają cel i istotę Twojego badania.

Projekt graficzny: Postaraj się stworzyć czytelny i atrakcyjny projekt graficzny posteru. Możesz skorzystać z gotowych szablonów lub stworzyć własny projekt. Wybierz kolorystykę, która będzie przyciągać uwagę i ułatwiać czytanie.

Format: Poster powinien być czytelny i przystępny, dlatego zalecany jest format PDF. Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza limitów określonych przez organizatorów (poniżej 10 MB).

Układ: Poster powinien być czytelny i łatwy w odbiorze. Ułatw to poprzez zastosowanie logicznego układu treści, z wykorzystaniem nagłówków, podziałów, grafik i tabel.

Czytelność: Postaraj się, aby tekst na posterze był czytelny, w odpowiedniej wielkości czcionki, nie za mały ani za duży. Zachowaj spójność w stosowaniu czcionek i stylów pisma.

Wizualizacje: Zadbaj o czytelność wykresów, schematów i grafik. Wykorzystaj kolory, aby podkreślić kluczowe elementy.

Treść: Skup się na najważniejszych wynikach swoich badań. Unikaj zbyt obszernych opisów i szczegółów, ale jednocześnie upewnij się, że przedstawione informacje są pełne i zrozumiałe.

Zgodność z tematem: Upewnij się, że całość posteru jest zgodna z tematem Twojej pracy dyplomowej i spełnia wymogi organizatorów konkursu.

Uwaga: Pamiętaj, że elektroniczny poster ma przyciągnąć uwagę jury i potencjalnych czytelników, dlatego staraj się, aby był czytelny, atrakcyjny i w pełni oddawał istotę Twojej pracy dyplomowej. Upewnij się, że plik z posterem jest łatwy do otwarcia i nie ma problemów z formatowaniem.

Poster powinien mieć format A1 (594 mm x 841 mm).

Wzór oświadczenia o przystąpieniu do konkursu: pobierz (format:  docx, rozmiar:  16,85 kB)