Jakość kształcenia

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia w składzie:

 

1.Dr inż.Tomasz Kujawapełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, przewodniczący komisji,
energetyka
2.Dr Danuta Piwowarskapełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
3.Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUTzarządzanie i inżynieria produkcji
4.Dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUTmechatronika
5.Dr hab. inż. Maciej Lisowski, prof. ZUTinżynieria transportu, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
6.Dr inż. Paweł Grudziński mechanika i budowa maszyn
7.Dr hab. inż. Agnieszka Kochmańska, prof. ZUTinżynieria materiałowa
8.Dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUTinżynieria produkcji w przemyśle 4.0
8.Mgr inż. Łukasz Marchewkaprzedstawiciel doktorantów
9.Dorota Kołoszukprzedstawiciel samorządu studentów

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WIMiM ZUT w Szczecinie z dn. 5.08.2020 r.

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • wdrażanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • przygotowanie raportów semestralnych, obejmujących analizę osiągniętych efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale,
 • przygotowanie i analiza wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich na Wydziale,
 • analiza, we współpracy z Zespołami Programowymi dla właściwego kierunku, przyczyn trudności w osiąganiu efektów kształcenia przez studentów,
 • proponowanie, we współpracy z Zespołami Programowymi, zmian w procesie kształcenia,
 • udział w przygotowaniu stosownych procedur regulujących postępowanie w określonych procesach kształcenia.

 

Główne cele wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie:

 • opracowanie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia systemu,
 • opracowanie przejrzystych procedur zapewniania jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • opracowanie skutecznego systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów,
 • zapewnienie studentom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy,
 • przygotowanie absolwentów do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

Uchwała nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29.06. 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  (WSZJK)

 

Główne cele Polityki Jakości Kształcenia w ZUT:

 • konstruowanie programów kształcenia umożliwiających studentom osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu założonych efektów kształcenia,
 • doskonalenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rynek pracy,
 • rozwój innowacyjnych badań naukowych oraz podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej.

Uchwała nr 47 Senatu ZUT z dn. 28.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości kształcenia ZUT w Szczecinie

 

Obszary działania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia,
 • ocena i analiza procesu kształcenia,
 • ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • ocena warunków socjalnych oferowanych studentom,
 • ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,
 • ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
 • analiza opinii studentów, doktorantów, monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.

Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dn. 12.06.2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania WSZJK oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu