Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko asystenta 08.02.2019 00:00

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej I Mechatroniki ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Materiałowej na czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.2018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończone studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa lub chemia.
 2. Znajomość problematyki badawczej prowadzonej w Zakładzie Tworzyw Polimerowych, potwierdzona publikacjami naukowymi w zakresie: biomateriałów, kopolimerów blokowych, elastomerów termoplastycznych, wulkanizatów termoplastycznych, nanokompozytów polimerowych.
 3. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Zakładzie Tworzyw Polimerowych.
 4. Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych potwierdzone udziałem w projektach naukowych.
 5. Co najmniej dwumiesięczny staż w jednostce badawczej działającej poza granicami kraju.
 6. Znajomość zagadnień z zakresu procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych i obsługi wtryskarki (potwierdzona certyfikatem).
 7. Znajomość zagadnień z zakresu badania właściwości wytrzymałościowych i obsługi maszyny wytrzymałościowej (potwierdzona certyfikatem).
 8. Znajomość zagadnień z zakresu analizy termicznej i technik spektroskopowych.
 9. Umiejętność obsługi oprogramowania do pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych pomiarowych, oprogramowania do analizy danych wierzchołkowych i spektroskopowych, oprogramowania do tworzenia i edycji struktur związków chemicznych, szlaków chemicznych oraz predykcji właściwości chemicznych.
 10. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagane dokumenty na stanowisko:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopia dyplomu magisterskiego.
 5. Informacje o działalności dydaktycznej.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19,

Termin składania dokumentów: do 08.03.2019r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.03.2019r.
Termin zatrudnienia: od 01.04.2019r.