Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów WIMiM ZUT w Szczecinie odpowiadające potrzebom rynku pracy.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn. „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów WIMiM ZUT w Szczecinie odpowiadające potrzebom rynku pracy” w ramach programu „Studiujesz? Praktykuj!”.

NAZWA PROJEKTU

Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów WIMiM ZUT w Szczecinie odpowiadające potrzebom rynku pracy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest realizacja ograniczonych w czasie płatnych praktyk zawodowych umożliwiających zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na stałe zatrudnienie po ukończeniu studiów.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 008 278,75 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich : 876 059,12 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 132 219,63 PLN

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu realizowane są wysokiej jakości programy stażowe podnoszące kompetencje osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

W ciągu 1 – 3 miesięcznych płatnych praktyk zawodowych studenci mają szanse na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na stałe zatrudnienie po ukończeniu studiów. Wsparciem bezpośrednim w ramach projektu objętych będzie w sumie 170 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie: Energetyka, Inżynieria materiałowa, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W ramach projektu studenci będą mieli szanse lepiej dostosowywać swoje umiejętności do potrzeb rynku pracy, również dzięki ograniczaniu kosztów ponoszonych zarówno przez przedsiębiorców szukających odpowiednich stażystów, jak i przez studentów szukających stażu. Każdy student zakwalifikowany do programu stażowego otrzyma stypendium w wysokości 2220,00 PLN brutto/miesiąc, zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem w przypadku realizacji stażu poza miejscem stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów komunikacją miejską, ubezpieczenia i świadectwa zdrowia. Opiekun stażysty po stronie pracodawcy również otrzyma wynagrodzenie.

Realizacja projektu będzie trwała 24 miesiące od 01-01-2018 do 31-12-2019.

Kierownik projektu

dr inż. Renata Chylińska
e-mail: renata.chylinska@zut.edu.pl