Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn. „Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0”, w ramach którego uruchomione zostaną studia dualne. Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

NAZWA PROJEKTU

Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest utworzenia kierunku, łączącego wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management, kierowania zespołami ludzkimi.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 508 874.48 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich : 1 271 679.41 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 191 928.79 PLN

PLANOWANE EFEKTY

  • Opracowanie programu kształcenia wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników na kierunku: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0.
  • Coroczne 3 miesięczne staże w przedsiębiorstwie w celu poznania kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz pozyskania wiedzy praktycznej z zakresu inżynierii produkcji, utrzymania ruchu i umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Management.
  • Zajęcia praktyczne na studiach dualnych będą prowadzone przez oddelegowanych przez przedsiębiorstwa doświadczonych praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomogą w rozwijaniu wiedzy inżynierskiej w zakresie technologii produkcji jak i umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.
  • Nabycie umiejętności i kwalifikacji w celu przygotowania studentów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej przez przedsiębiorców uczestniczących w projekcie.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie programu kształcenia i realizacja studiów dualnych S1 (tytuł zawodowy: inżynier) na nowym kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0, które rozpoczną się 01.10.2019 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników. Poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni i zajęciach praktycznych odbywanych u pracodawcy i staży.

Jest to zgodne z celem szczegółowym POWER dotyczącym podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Głównym rezultatem projektu jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów dualnych o profilu praktycznym. W ramach projektu grupą docelową projektu są kobiety jak i mężczyźni posiadający wykształcenie średnie.

Realizacja projektu będzie trwała 48 miesięcy od 01-03-2019 do 28-02-2023.

Kierownik projektu

Emilia Bachtiak-Radka
e-mail: emilia.bachtiak-radka@zut.edu.pl
tel.: 783 131 125