EUROfusion

W 2022 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje zadania należące do 2 pakietów roboczych projektu EUROfusion: Work Package Magnet System (WPMAG) oraz Work Package Balance of Plant (WPBOP).

TYTUŁ PROJEKTU

Udział ZUT we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa (akronim EUROfusion_WPUT_2022)

OPIS PROJEKTU

Wspólny Europejski Program Wspólnoty EURATOM, uzupełniający program HORYZONT EUROPA, w swej części EURATOM-FUSION ma na celu umożliwienie pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem syntezy (czyli fuzji) termojądrowej lekkich jąder atomowych. Działania te są prowadzone w ramach Kontraktu Badawczego zawartego pomiędzy Komisją Europejską i Konsorcjum EUROfusion. W Cadarache we Francji, w ramach międzynarodowej współpracy, budowany jest tokamak ITER - reaktor eksperymentalny, który będzie decydującym krokiem w kierunku zademonstrowania możliwości uzyskiwania użytecznej energii z fuzji termojądrowej (po raz pierwszy w historii ilość energii wyzwolonej z reakcji fuzji jądrowej ma przekroczyć nakład energetyczny niezbędny do zainicjowania tej reakcji). Kolejnym etapem ma być budowa pierwszej na świecie prototypowej elektrowni termojądrowej o mocy rzędu kilkuset MW, której centralną częścią będzie tokamak DEMO, dla którego rozpoczęły się już prace projektowe.

Informacja o zadaniach WPMAG

Gorąca plama w reaktorze fuzji jądrowej utrzymywana jest w polu magnetycznym wytworzonym przez układ elektromagnesów o konfiguracji specyficznej dla danego reaktora. W obecnie budowanych lub projektowanych tokamakach (m.in. ITER i DEMO) wykorzystywane będą elektromagnesy nadprzewodzące pracujące w temperaturach kriogenicznych. Zadania z pakietu WPMAG realizowane w 2022 r. przez zespół ZUT stanowią element prac nad projektem cewek CS (centralnego solenoidu) oraz PF (wytwarzających pole magnetyczne o symetrii biegunowej) dla tokamaka DEMO, oraz nad projektem cewek TF (wytwarzających pole magnetyczne o symetrii toroidalnej) dla chińskiego tokamaka CFETR, a także prac eksperymentalnych utraty stanu nadprzewodzenia (ang. quench) w kablach wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych (HTS). Badania polegają na: prowadzeniu szczegółowych analiz cieplno-przepływowych mających na celu sprawdzenie czy proponowane koncepcje projektowe spełniają przyjęte kryteria akceptacji, prowadzeniu symulacji CFD przepływu czynnika roboczego w geometrii podobnej do kanałów chłodzących w kablach zaprojektowanych dla cewek PF reaktora DEMO, a także analizie i interpretacji wyników badań eksperymentalnych zjawiska quench’u w kablach HTS przeprowadzonych w 2021 r. przez współpracujący zespół EPFL-SPC (PSI Villigen, Szwajcaria) .

Informacja o zadaniach WPBOP

Podstawowym zadaniem reaktora DEMO ma być produkcja sieciowej energii elektrycznej poprzez przetworzenie energii cieplnej pochodzącej z reaktora fuzji jądrowej. Kluczową sprawą będzie przy tym osiągnięcie jak najwyższej sprawności konwersji energii w pierwotnym (instalacja w płaszczu reaktora) i wtórnym (siłownia turbo-parowa) obiegu cieplnym przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z charakterystyki rożnych źródeł ciepła w tokamaku oraz właściwości materiałów konstrukcyjnych płaszcza reaktora. Analizy przeprowadzone w latach 2014-2021 wykazały, że ze względu na impulsowy tryb pracy tokamaka, zachodzi potrzeba zastosowania systemu magazynowania energii cieplnej (Energy Storage System, ESS) w celu zminimalizowania wpływu efektów niestacjonarnych i zmniejszenia cyklicznych obciążeń głównych elementów systemu. Różne możliwe warianty płaszcza reaktora, obiegu siłowni, scenariusze pracy siłowni oraz szczegółowe rozwiązania techniczne, a także ich koszt są analizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze przy bezpośredniej współpracy z przemysłem. Zadania WPBOP realizowane przez zespół ZUT w 2022 r. polegają na stworzeniu, za pomocą programu GateCycle, modelu siłowni turbo-parowej dla reaktora DEMO (wariant WCLL BB direct coupling with small ESS), a następnie przeprowadzeniu symulacji jej pracy podczas zapłonu plazmy oraz podczas przerwy między kolejnymi zapłonami, dla dwóch spośród możliwych scenariuszy pracy.

CEL PROJEKTU

Celem zadań WPMAG jest sprawdzanie, przez prowadzenie symulacji numerycznych, czy koncepcje kabli nadprzewodnikowych, zaprojektowanych przez współpracujące zespoły zagraniczne dla cewek reaktora DEMO, w zadanych warunkach chłodzenia spełniają założone kryteria akceptacji, a także  weryfikacja dokładności korelacji i modeli o różnym stopniu złożoności, które używane są w prowadzonych symulacjach. Celem zadań WPBOP jest sprawdzanie potencjalnej możliwości bezpiecznej pracy różnych wariantów siłowni turbo-parowej dla reaktora DEMO, zarówno w warunkach nominalnych (podczas zapłonu plazmy), jak i podczas przerwy pomiędzy kolejnymi zapłonami.

FINANSOWANIE

Dofinansowanie ze środków zagranicznych: 101 967 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (MEiN, PMW): 140 894 zł
Całkowita wartość projektu: 258 535 zł

KIEROWNIK PROJEKTU

dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
tel. 91 449 4135
e-mail: monika.lewandowska@zut.edu.pl