Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje w latach 2018-2019 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą.

NAZWA PROJEKTU

Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie

CEL PROJEKTU

Zwiększone wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Wartość projektu 5 189 883, 38 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 184 328,59 PLN

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest rozwój bazy badawczej Środowiskowego Laboratorium Miernictwa WIMIM ZUT, które obejmuje dwa niezależne laboratoria funkcjonujące w strukturach wydziału. Są to: Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych (LBMiUM) oraz Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (LWM).

Program badawczy WIMiM ukierunkowany jest m.in. na specyficzne potrzeby przemysłu lokalnego branży stoczniowej, offshore, energetyki wiatrowej oraz budowy inteligentnych maszyn wytwórczych. Szacuje się, że zwiększenie spektrum możliwości badawczych laboratorium spowoduje ze społecznego punktu widzenia korzyści takie jak: wzrost poziomu technicznego firm i ich pracowników. Z ekonomicznego punktu widzenia będzie odpowiedzią na wymagania firm z regionu zachodniopomorskiego, których potrzeby rozwojowe związane są z poprawą procesów produkcyjnych poprzez stosowanie innowacyjnych technologii, automatyzacji i informatyzacji procesów przemysłowych , skróceniem czasu produkcji, wykorzystanie nowoczesnych materiałów. Prowadzone na zakupionej aparaturze działania badawcze będą powodować oszczędności czasu, materiałów oraz pieniędzy. Wzrost zainteresowania ofertą badawczą Wydziału przełoży się na wzrost współpracy pomiędzy Uczelnią i partnerami z przemysłu oraz zwiększeniem liczby wspólnie prowadzonych badań i przygotowanych publikacji naukowych.

Projekt wpisuje się w następujące inteligentne specjalizacje Pomorza zachodniego:

 1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe - Badania wielkogabarytowych maszyn idealnie wpisują się w cele realizacji przedmiotowej specjalizacji. Dysponowanie mobilną aparaturą metrologiczną do badań dynamicznych znacząco rozszerzy ofertę Jednostki w zakresie badań konstrukcji wielkogabarytowych. Wnioskowany system badań dokładności maszyn wielkogabarytowych (tzw. Laser Tracer) przewiduje zakup wyposażenia metrologicznego spełniającego wymogi dla maszyn wielkogabarytowych - zakres przesuwu do 20 m. Tylko taki sprzęt umożliwi badanie nowych technologii diagnozowania i sterowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek przenośnych i wielkogabarytowych.
 2. Zaawansowane wyroby metalowe - wnioskowany jest zakup modułów sprzętowych oraz oprogramowania co pozwoli na modyfikację i testowanie układów sterowania CNC/PLC (Simens oraz Fanuc) oraz prototypowanie własnych układów sterowania. W układach takich kompensuje się błędy maszyn, co pozwala polepszyć ich parametry dokładnościowe. Z kolei błędy takie mierzy się wnioskowanym do zakupu systemem badań dokładności maszyn wielkogabarytowych (tzw. Laser Tracer). Dlatego wymienione wyżej wyposażenie laboratoriów, zwłaszcza do badań maszyn CNC, idealnie wpisuje się w przedmiotową specyfikację.
 3. Produkty drzewno meblarskie - Wnioskowane doposażenie badań materiałowych pozwoli świadczyć usługi na najwyższym poziomie w zakresie badań właściwości fizycznych materiałów w tym także drewna.
 4. Produkty oparte na technologiach informacyjnych w zakresie: automatyzacja i robotyka procesów technologicznych - Firmy wytwórcze regionu zachodniopomorskiego wskazują znaczne wykorzystanie roli przemysłu budowy maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wielkogabarytowych oraz specjalizowanych maszyn do obróbki drewna jak i innych specjalizowanych konstrukcji (np. tabletkarki – ADAMUS HT). Ich szczególnym wyróżnikiem jest potrzeba „mechatronizacji” układów tzn. wyposażania ich w zaawansowane systemu komputerowego sterowania i diagnostyki lub zaawansowanych technik kontroli procesów ich wytwarzania.
 5. Opakowania przyjazne środowisku - Zakupiona w ramach LWM aparatura badawcza pozwoli na zwiększenie zakresu badań właściwości wytrzymałościowych i użytkowych materiałów (bio) kompozytowych i produktów oraz oceny ich potencjału ekologicznego (ochrona środowiska, recykling).
 6. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej - Zakupiony sprzęt pozwoli rozszerzyć zakres badań nad zastosowaniem materiałów kompozytowych oraz wykorzystaniem zaawansowanych technik diagnostyki procesów produkcyjnych i produkowanych elementów oraz badań obejmujących analizę materiałów kompozytowych EPY wykorzystywanych m.in. na podkładki wibroizolacyjne w przemyśle okrętowym oraz zwiększy możliwość rozszerzenia działalności firma zajmujących się ich produkcją i ekspansji na inne rynki, jak wielkogabarytowe konstrukcje offshore i inne (np. koparki w kopalniach odkrywkowych).

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje się doposażenie posiadanej aparatury badawczej w celu rozszerzenia zakresu proponowanych usług badawczych o obszary obejmujące potrzeby intensywnie rozwijającego się w regionie przemysłu stoczniowego, offshorowego, przeładunkowego, energetyki wiatrowej, przemysłu drzewnego, maszyn wielkogabarytowych oraz wytwarzania maszyn i urządzeń dla potrzeb wymienionych gałęzi przemysłowych. Planowane doposażenie w infrastrukturę B+R Środowiskowego Laboratorium Miernictwa obejmuje:

 1. Doposażenie Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych (LBMiUM):
  • o aparaturę umożliwiającą pomiar własności dynamicznych konstrukcji i maszyn wielkogabarytowych,
  • rozbudowę infrastruktury informatycznej w warstwie sprzętowej oraz programowej ze szczególnym uwzględnieniem zakupu licencji komercyjnych uprawniających do realizacji komercyjnych projektów badawczych,
  • o aparaturę do pomiarów dokładności wielkogabarytowych maszyn wytwórczych stosowanych w omawianych branżach przemysłowych będących specjalizacją regionu zachodniopomorskiego,
  • w zakresie aparatury umożliwiającej badanie nowych technologii diagnozowania i sterowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek przenośnych i wielkogabarytowych.
 2. Doposażenie Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (LWM) w aparaturę rozszerzającą możliwości badań właściwości wytrzymałościowych i użytkowych innowacyjnych materiałów kompozytowych i biokompozytowych w ww. branżach przemysłowych będących specjalizacją regionu zachodniopomorskiego.