Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn. „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących”.

TYTUŁ PROJEKTU

Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących.

CEL PROJEKTU

Wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego i transfer wiedzy dla budowania gospodarki opartej na wiedzy.

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu planuje się zrealizować szeroki program badawczy, który będzie ukierunkowany na specjalne potrzeby lokalnego przemysłu. Planowane doposażenie aparaturowe obejmie zakup:

  1. mikroskopu cyfrowego do badań powierzchni materiałów i ich modyfikacji,
  2. urządzenia do wtryskiwania materiałów polimerowych z zestawem urządzeń precyzyjnych, umożliwiającego testowanie materiałów napełnionych i kompozytowych (wykazujących polepszone właściwości tłumienia drgań) oraz analizę możliwości przetwórczych różnego rodzaju materiałów na elementy nawet o bardzo skomplikowanej budowie,
  3. urządzenia do preparowania przekrojów poprzecznych próbek z materiałów wrażliwych (tworzyw polimerowych, materiałów konstrukcyjnych niemetalicznych) przeznaczonych do badań struktury w skaningowym mikroskopie elektronowym,
  4. tomografu komputerowego do dokładnych badań cech geometrycznych wyrobów oraz badań struktur wewnętrznych części wytwarzanych technikami przyrostowymi i hybrydowymi w oparciu o wykorzystanie zjawisk rentgenowskiej tomografii komputerowej,
  5. urządzenia do wytwarzania przyrostowego z proszków polimerowych metodą SLS oraz z proszków metali metodą selektywnego stapiania laserowego (np. SLM) służącego do wytwarzania przestrzennych struktur pochłaniających energię,
  6. przenośnego analizatora sygnałów SCADAS XS umożlwiającego rejestrację i analizę sygnałów zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych, szczególnie w zakresie prowadzenia obserwacji oraz pomiarów szybkich procesów, np. drgań mechanicznych.

SPOSÓB WDRAŻANIA PROJEKTU / ETAPY PROJEKTU

Opracowanie specyfikacji każdej aparatury, warunków zamówień publicznych, procedury przetargowej, odbiór i weryfikacja zgodności cech funkcjonalnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówień Publicznych, instalacja urządzeń i szkolenia z obsługi. Równocześnie prowadzone będą działania informacyjne i promocyjne oraz podejmowana będzie współpraca z firmami w celu podniesienia poziomu innowacyjności lokalnego przemysłu.

KIEROWNIK PROJEKTU

dr hab inż Elżbieta Piesowicz prof . ZUT
tel.: +48 91 449 44 57
Elzbieta.Piesowicz@zut.edu.pl

osoba koordynująca
dr inż. Renata Chylińska
tel.: +48 91 449 42 59
Renata.Chylinska@zut.edu.pl

FINANSOWANIE PROJEKTU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość dofinansowania: 5 150 959,25 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 3 585 506,68 zł
Czas realizacji projektu: 2022-2023.