Akredytacje zagraniczne

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje w latach 2018-2019 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu uzyskanie akredytacji zagranicznej  EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education dla kierunków kształcenia Inżynieria materiałowa, Transport oraz Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

NAZWA PROJEKTU

Projekt „Akredytacje zagraniczne”  POWR.03.03.00-00-P004/16

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest uzyskanie europejskiego certyfikatu jakości kształcenia EUR-ACE ®Label dla dwóch kierunków kształcenia: inżynieria materiałowa oraz transport w 2018r. oraz mechanika i budowa maszyn w 2019r.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu 44 100,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 37 167,48 PLN

PLANOWANE EFEKTY

  • gwarancja, że programy studiów posiadające EUR-ACE®Label spełniają międzynarodowe standardy kształcenia i są rozpoznawane przez pracodawców w kraju, Europie i na świecie,
  • wprowadzenie ułatwień przy aplikacji składanych przez absolwentów studiów I stopnia posiadające EUR-ACE ®Label na studia II stopnia oraz absolwentów studiów II stopnia na studia doktoranckie,
  • zapewnienie, że w krajach o regulowanych zawodach inżynierskich, programy posiadające EUR-ACE ®Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu „Registered or chartered engineer”,
  • ułatwienie absolwentom kierunków posiadających EUR-ACE®Label mobilności zgodnie z zaleceniami dyrektywy EU „Directive on Recognition of Professional Qualification”,
  • EUR-ACE® Label jest standardem kształcenia pozwalającym na uzyskanie karty zawodowej zgodnie z zasadami FEANI – FEANI automatycznie zalicza programy kształcenia posiadające EUR-ACE®Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Eur Ing.
  • uzyskanie przez wydział akredytacji zagranicznej - certyfikatu EUR-ACE®Label zapewni naszym studentom, absolwentom i pracownikom pełnoprawne członkostwo w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, badawczej oraz szeroko pojętym europejskim rynku pracy.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (WIMiM) Zachodnio- pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) uzyskał, w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie procedury ubiegania się o europejski certyfikat jakości kształcenia EUR-ACE ® Label dla trzech kierunków kształcenia:  inżynieria materiałowa, transport oraz mechanika i budowa maszyn.

Certyfikat ten będzie zdobywany zgodnie z procedurą przeprowadzaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT), a celem jego pozyskania jest: zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia kształcenia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców, podwyższenie jakości kształcenia na kierunkach studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na WIMiM oraz poprawa konkurencyjności kształcenia poprzez zapewnianie dodatkowej motywacji potencjalnym studentom do wyboru programu studiów posiadających certyfikat EUR-ACE ®Label.

Podjęcie wysiłku uzyskania certyfikatu zagranicznego znakomicie wypełnia cele postawione w „Strategii rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2011-2020” oraz w „Strategii internacjonalizacji kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwer-sytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2013-2020” oraz  postulaty, które zostaną osiągnięte wraz z uzyskaniem certyfikatu EUR-ACE ®Label:

  • weryfikacja wysokiej jakości kształcenia inżynierów, zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe krajowe i międzynarodowe,
  • sukcesywne podnoszenie umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz przybliżenie (poprzez szkolenia) procedur formalno-prawnych procesu bolońskiego,
  • utrzymanie na bardzo wysokim poziomie bazy dydaktycznej (pomieszczenia dydaktyczne, aparatura laboratoryjna, infrastruktura informatyczna, itp.) oraz udoskonalanie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym,
  • ogólnie dostępna informacja dla potencjalnych studentów, że program posiada certyfikację EUR-ACE ®Label.