Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko adiunkta 29.08.2023 08:19

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze pełnego etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Katedrze Mechatroniki

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 742) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, przygotowany do aktywnej  działalności naukowej oraz dydaktycznej. Zadania naukowe prowadzone zgodnie z tematyką i profilem przyjętym w Katedrze, natomiast zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach o profilu technicznym.  Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w projektach dydaktycznych i naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej. Zakres obowiązków i zadań wg Regulaminu Pracy ZUT w Szczecinie.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wymagane wykształcenie: tytuł dr inż. nauk technicznych,
 2. udokumentowane  doświadczenie w uczestnictwie/współprowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach technicznych,
 3. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 4. biegła znajomość języka angielskiego,
 5. biegła znajomość co najmniej trzech z wymienionych zagadnień technicznych:

  • umiejętność programowania z elementami systemów wbudowanych,
  • znajomość zagadnień z zakresu diagnostyki, elektryki, elektroniki nowych samochodów;
  • programowanie sterowników;
  • znajomość nowoczesnych konstrukcji pojazdów kołowych i gąsienicowych;
  • znajomość zagadnień modelowania komputerowego procesów cieplno-przepływowych z wykorzystaniem pakietu ANSYS CFD,
  • znajomość wybranych pakietów oprogramowania serwisowego Automotive (np. AutoData, HGS Data, ESI Tronic, itp.)

 6. znajomość problematyki badawczej prowadzonej w Katedrze (potwierdzone publikacjami  w czasopismach naukowych),
 7. biegła znajomość pakietu MATLAB/Simulink,
 8. udokumentowany udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektów naukowych,
 9. udokumentowane szkolenia dla mechaników, elektromechaników,
 10. predyspozycje do pracy dydaktycznej,
 11. dyspozycyjność,
 12. doświadczenie w pracach w zespole.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie,
 2. C. V.,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego: publikacje, patenty, udział w pracach badawczych np. projekty, opracowanie stanowisk naukowych,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Katedra Mechatroniki
70-310 Szczecin ul. Piastów 19 p.151
tel. 914494552/51

Termin składania dokumentów: 22.09.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2023 r.

Proponowany okres zatrudnienia: od 01.10.2023 r. - 30.09.2027 r. z możliwością przedłużenia.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.
Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

  • pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl
  • telefonicznie: 091 449 4924,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.