Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów).
Studia niestacjonarne: 4 lata (8 semestrów).

Studia mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie inżynierskie z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, prawa, finansów i technik informatycznych. Studia prowadzone są na specjalności inżynieria jakości i zarządzanie, której absolwenci posiadają wiedzę z zakresu techniki, technologii, ekonomii, organizacji i nauk społecznych.

Są przygotowani do pełnienia funkcji menadżerów zarządzania i organizacji produkcji w oparciu o podstawy wiedzy inżynierskiej oraz informatycznej. Nieodłącznym składnikiem tej wiedzy jest umiejętność zarządzania systemami produkcyjnymi ze znajomością zarządzania finansami przedsiębiorstw, zasad marketingu i zarządzania kadrami. Mają przygotowanie w zakresie modeli sterowania i zarządzania jakością, dokumentacji systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacji wyrobów, personelu i systemów.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów I stopnia skoncentrowane są przede wszystkim na poznaniu i wykorzystaniu skomputeryzowanych metod i technik sprawnego zarządzania w zastosowaniu do projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz systemów produkcyjnych.

Studenci studiując na specjalności inżynieria jakości i zarządzanie, mają do wyboru dwa kierunki dyplomowania:

 • inżynieria jakości,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

 

 

Studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne: 1,5 roku (3 semestry).
Studia niestacjonarne: 2 lata (4 semestry).

Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, prawa, finansów i technik informatycznych.

Studia 2-go stopnia, wykorzystując bardziej zaawansowany aparat matematyczny i nowoczesne metody (także informatyczne), poszerzają wiedzę i umiejętności w kierunku prowadzenia zaawansowanych analiz z różnych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem i inżynierii jakości.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują stopień magistra inżyniera w specjalnościach:

 • inżynieria jakości,
 • logistyka przemysłowa,
 • Lean Management (tylko studia stacjonarne).

 

Inżynieria jakości

Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji menadżerów zarządzania i organizacji produkcji. W procesie kształcenia przygotowani są do zarządzania przedsiębiorstwami w oparciu o podstawy wiedzy inżynierskiej oraz informatycznej.

Nieodłącznym składnikiem tej wiedzy jest umiejętność określana jako zarządzanie systemami produkcyjnymi ze znajomością metod i technik zarządzania, a także zarządzania finansami przedsiębiorstw, zasad marketingu i zarządzania kadrami.

Poza wiedzą podstawową wynikającą z kierunku studiów zdobywają przygotowanie w zakresie modeli sterowania i zarządzania jakością, dokumentacji systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacji wyrobów, personelu i systemów.

Przygotowanie absolwentów umożliwia podjęcie pracy w dziedzinie zarządzania i sterowania jakością, a w szczególności na stanowiskach pełnomocników ds. jakości, kontroli jakości oraz menedżerów i auditorów jakości.

Logistyka przemysłowa

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerów zarządzania i organizacji produkcji, szczególnie w obszarze odpowiedzialności za prowadzenie właściwej logistki produkcji, optymalizacji procesów produkcyjnych.

W procesie kształcenia przygotowywani są do zarządzania przedsiębiorstwami w oparciu o podstawy wiedzy inżynierskiej, technicznej i technologicznej oraz informatycznej, uwzględniającej w szczególności takie zakresy tematyczne jak zarządzanie logistyczne w produkcji, modelowanie i symulacja procesów logistycznych, gospodarka magazynowa i logistyka odpadów.

Nieodłącznym składnikiem tej wiedzy jest umiejętność określana jako zarządzanie logistyką produkcji i łańcuchem dostaw poprzez analizę systemową i procesową w powiązaniu ze znajomością metod optymalizacji, układów sterowania, zarządzania jakością, finansami przedsiębiorstw, zasad controllingu w logistyce oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Poza wiedzą podstawową wynikającą z kierunku studiów absolwenci zdobywają przygotowanie w zakresie projektowania i optymalizacji procesów logistycznych.

Przygotowanie absolwentów umożliwia podjęcie pracy w logistyce produkcji, a w szczególności na stanowiskach specjalistów logistyki produkcji, logistyków ds. planowania produkcji.

 

Lean Management (tylko studia stacjonarne)

Cel studiów: zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu doskonalenia procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych.

Do kogo studia są adresowane: studia kierowane do absolwentów kierunków inżynierskich, w szczególności osób, które zamierzają pełnić funkcję: inżyniera procesu, specjalisty lub kierownika Lean Management, kierownika produkcji, lidera zmian, kierownika projektu oraz osób, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu doskonalenia procesów.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta:

 • analiza i optymalizacja procesów biznesowych,
 • dobór i praktyczne zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi Lean Management,
 • modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych, ze szczególnych uwzględnieniem procesów produkcyjnych,
 • umiejętność logicznego myślenia (łączenie faktów, diagnozowania problemów, odnajdowania powiązań w pojawiających się problemach produkcyjnych, rozwiązywania problemów),
 • umiejętność efektywnego użycia narzędzi do rozwiązywania problemów,
 • umiejętność uczenia się - otwartość na zmiany i współpracę,
 • zarządzanie pracą własną i zespołem,
 • kompetencje miękkie (odpowiedzialność, precyzja, otwartość na zmiany, umiejętności negocjacyjne).