Mechatronika - kierunek z przyszłością

Absolwenci kierunku mechatronika są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, w biurach konstrukcyjno-projektowych, w działach badawczo-rozwojowych oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza, a szczególnie ta z pogranicza różnych dziedzin techniki, pozwala im się bardzo szybko dostosować do stawianych im wymagań. Dzięki temu są cenionymi pracownikami i poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Twoja wiedza i rozwój

Interdyscyplinarne studia na specjalności mechatronika umożliwiają zdobycie wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji oraz badań nowoczesnych urządzeń mechatronicznych. Urządzenia takie charakteryzują się wysoką integracją komponentów mechanicznych, elektronicznych, automatycznego sterowania oraz elementów informatycznych. W związku z tym, w procesie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji takich układów konieczny jest udział inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich dziedzin wchodzących w skład mechatroniki: mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i automatyki.

 

 

Absolwent kierunku mechatronika posiada przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz konstrukcyjnych. Przygotowany jest również do wykonywania zadań w zakresie nadzoru, diagnostyki i eksploatacji urządzeń mechatronicznych oraz układów sterowania maszyn. Absolwenci posiadają następujące kompetencje i umiejętności:

 • doboru materiałów, projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechanicznych,
 • zespołowego i indywidualnego projektowania, doboru i analizy układów sterowania, w szczególności układów napędowych,
 • korzystania z komputerowych systemów wspomagających prace inżynierskie w mechatronice oraz posługiwania się nowoczesnymi środkami informatycznymi,
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi, budowania systemów pomiarowych, poprawnego prowadzenia i oceniania wyników pomiarów,
 • nadzorowania pracowników obsługi w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Możesz pracować jako ...

 • inżynier mechatronik
 • konstruktor urządzeń mechatronicznych
 • inżynier automatyki i robotyki
 • inżynier utrzymania ruchu
 • inżynier elektryk - automatyk
 • projektant systemów automatyki, robotyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
 • integrator zrobotyzowanych systemów wytwarzania
 • programista maszyn CNC

Absolwenci są zatrudniani w działach badawczo-rozwojowych w firmach wdrażających układy automatyki i robotyki w różnych obszarach przemysłu oraz wprowadzających na rynek nowoczesne urządzenia sterujące i wykonawcze. Absolwenci są odpowiedzialni za nadzorowanie prac nad konstrukcją i testowaniem prototypów urządzeń, oprogramowanie sterowników PLC, programowanie i optymalizację pracy robotów czy linii produkcyjnych. Są przygotowani do analizowania problemów związanych z systemami zrobotyzowanymi oraz planowania działań modernizacyjnych, usprawniania i optymalizacji pracy układów sterowania maszyn i urządzeń w celu utrzymaniu ciągłości produkcji. Realizują również zadania związane z oprogramowaniem maszyn CNC w celu wytworzenia produktu oraz z organizacją współpracy maszyn CNC z systemami CAD/CAM.

Wybrane przedmioty nauczania ...

 • Eksploatacja układów mechatronicznych
 • Układy elektroniczne w mechatronice
 • Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazów
 • Diagnostyka układów mechatronicznych
 • Badania doświadczalne urządzeń mechatronicznych
 • Bazy danych
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Fizyka
 • Inżynieria oprogramowania
 • Komputerowe projektowanie konstrukcji elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Napędy elektryczne
 • Napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 • Obrabiarki CNC
 • Podstawy mikro- i nanotechnologii
 • Podstawy robotyki
 • Programowanie obrabiarek CNC i robotów
 • Programowanie układów sterowania
 • Systemy sensoryczne i wykonawcze
 • Szybkie prototypowanie układów mechatronicznych
 • Techniki symulacji w budowie maszyn

Plany i treści programowe.