Inżynieria materiałowa

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów).
Studia niestacjonarne: 4 lata (8 semestrów).

Absolwent studiów wyższych inżynierskich kierunku inżynieria materiałowa posiada podstawowe przygotowanie teoretyczne z zakresu nauk technicznych, wiedzę i umiejętności praktyczne obejmujące:

 • dobór i przygotowanie materiałów do produkcji wyrobów z szeroko pojętej grupy metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych,
 • materiałoznawstwo i procesy technologiczne obróbki cieplnej, spajania, obróbki cieplnej, obróbki ubytkowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych prowadzące do gotowych wyrobów,
 • elementy projektowania procesów wytwórczych, projektowanie oprzyrządowania technologicznego,
 • eksploatację maszyn i linii technologicznych, nadzór technologiczny nad produkcją wyrobów,
 • ocenę jakości półproduktów i wyrobów gotowych.

Przygotowanie absolwenta do sprostowania wyżej wymienionym zadaniom, realizowanie jest przez ujęcie w programach studiów wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu: ogólnotechnicznych przedmiotów podstawowych (matematyki, fizyki, informatyki, chemii, mechaniki technicznej i elektrotechniki), które umożliwią przyswojenie sobie szczegółowej wiedzy obejmującej elementarne procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w materiałach, zależność między budową chemiczną, strukturą a właściwościami fizycznymi i użytkowymi, technik wytwarzania i przetwarzania, metod badań oraz pakowania i przechowywania gotowych wyrobów.

Ważne znaczenie ma również zdobycie wiedzy uzupełniającej, niezbędnej przy nadzorze zespołów pracowniczych oraz przy współdziałaniu z grupami pracowniczymi i środowiskiem społecznym, w tym wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw gospodarki rynkowej, ochrony własności intelektualnej itp.

Absolwent może być zatrudniony:

 • w zakładach produkcyjnych, na wydziałach produkcji wyrobów z metali i tworzyw polimerowych w charakterze technologa, specjalisty nadzorującego procesy produkcyjne oraz kontrolę jakości,
 • w zakładach produkcyjnych na wydziałach przygotowania produkcji i w jednostkach konstrukcyjnych w charakterze konstruktora wyrobów z metali, materiałów polimerowych i kompozytów,
 • w zakładach produkcyjnych wykorzystujących surowce i półprodukty metaliczne, ceramiczne i polimerowe do nadzoru, kontroli jakości dostaw, funkcjonowania maszyn i urządzeń (nadzór ruchu) oraz technologa,
 • w szkolnictwie zawodowym średniego szczebla, w laboratoriach i warsztatach szkolnych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa otrzymuje tytuł inżyniera. Ukończenie studiów inżynierskich daje podstawę do podjęcia nauki na drugim stopniu kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa oraz na innych kierunkach pokrewnych.

Więcej informacji na stronach Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Plany i treści programowe.

 

 

Studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne: 1,5 roku (3 semestry).
Studia niestacjonarne: 2 lata (4 semestry).

Studia ukierunkowane są na projektowanie i wytwarzanie materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Absolwent studiów wyższych II stopnia (magisterskich) kierunku inżynieria materiałowa posiada gruntowną wiedzę w zakresie struktury i właściwości materiałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych, metod badań, technologii przygotowania, wytwarzania i uszlachetniania materiałów, projektowania i produkcji wyrobów z tworzyw polimerowych, metali, kompozytów i biomateriałów.
Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych i ekonomicznych oraz doskonalenie technik informatycznych w zastosowaniu do określonych zadań konstrukcyjno-technologicznych. Umiejętność komunikowania się w obszarze światowych zasobów wiedzy pozwoli przyszłemu absolwentowi na nadążanie za postępem w określonych dziedzinach.
Szczególna uwagę zwraca się na wielopłaszczyznowe podejście do zagadnień materiałowych: czynników technicznych, społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Kształtuje się również umiejętność opracowywania i prezentacji określonych informacji technicznych i wyników opracowań własnych.
Absolwenci studiów magisterskich kierunku inżynieria materiałowa znajdą zatrudnienie:

 • w zakładach produkujących specjalistyczne półprodukty i wyroby z metali, materiałów polimerowych, kompozytów, biokompozytów i materiałów ceramicznych jako technolodzy i konstruktorzy,
 • w biurach projektowych i jednostkach badawczych związanych ze wszystkimi działami przemysłu,
 • w ośrodkach i instytutach badawczych jako pracownicy naukowi i konstruktorzy oprzyrządowania technologicznego i nowych wyrobów,
 • na wyższych uczelniach jako pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • w ośrodkach doradztwa technicznego jako rzeczoznawcy w laboratoriach kontrolnych oraz zespołach analizy jakości.

Są oni również predysponowani do uruchamiania i rozwijania produkcji wyrobów w systemie Hi-Tech jako współinwestorzy i właściciele nowoczesnych przedsiębiorstw (warsztatów) wytwórczych.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują stopień magistra inżyniera w specjalnościach:

 • konstrukcje lekkie,
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych,
 • spawalnictwo i techniki  łączenia.
Konstrukcje lekkie

Lekkie polimerowe kompozyty konstrukcyjne, w tym również biokompozyty, stanowią grupę materiałów o wszechstronnych zastosowaniach nie tylko w lotnictwie, ale również w najróżniejszych systemach mobilnych jak np. pojazdy samochodowe (osobowe i ciężarówki, osłony motocykli), autobusy, pojazdy szynowe (tramwaje i obudowy lokomotyw, podłogi i ścianki działowe w wagonach pasażerskich) oraz wirniki elektrowni wiatrowych o coraz większych gabarytach. Także branża chemiczna stosuje wiele pojemników, zbiorników i rurociągów, szczególnie do kontaktu z agresywnym środowiskiem. Wytwarzanie takich często bardzo wielkich struktur wymaga nie tylko bardzo wyrafinowanych technik przetwórczych, ale również umiejętności projektowania, znajomości specjalistycznych badań mechanicznych, nieniszczących, oceny trwałości eksploatacyjnej oraz możliwości recyklingu. Także w Regionie Zachodniopomorskim zlokalizowanych jest szereg firm, które produkują takie wyroby.

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Pozwala na poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach inżynierskich o konstrukcje oprzyrządowania technologicznego, nowoczesne metody badań materiałów i sposoby uzyskiwania specjalnych materiałów konstrukcyjnych na bazie polimerów i kompozytów polimerowych.

Spawalnictwo i techniki łączenia

Na specjalności Spawalnictwo i Techniki Łączenia student poznaje technologię łączenia elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji wytworzonych z metali i ich stopów oraz tworzyw ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.
Student zdobywa umiejętność właściwego doboru materiałów na konstrukcje spawane, zgrzewane, lutowane i klejone oraz projektowania technologii spawania z uwzględnieniem wymogów stawianych przez normy oraz przepisy międzynarodowych i krajowych instytucji nadzorujących.
Absolwent specjalności posiada wiedzę w zakresie spawalności tworzyw metalicznych i niemetalicznych oraz nowoczesnych materiałów w konstrukcjach spawanych.
Zna metody komputerowego wspomagania procesów technologicznych, szczególnie systemów komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i kontroli jakości konstrukcji spawanych.
Posiada znajomość nowoczesnych urządzeń i aparatury spawalniczej oraz problematyki jakości i efektywności produkcji konstrukcji spawanych, jak również pewnie porusza się w problematyce automatyzacji i robotyzacji spawalniczych procesów wytwarzania.
Potrafi zorganizować kompletną służbę spawalniczą w zakładzie produkcyjnym i remontowym każdej wielkości i potrafi kierować tą służbą w całości lub poszczególnych jej działach (projektowo – konstrukcyjnym, technologicznym, kontroli jakości i badań rozwojowych).

Więcej informacji na stronach Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Plany i treści programowe.