Kierunki i poziomy kształcenia

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Wyższe studia stacjonarne I stopnia (S1) trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Wyższe studia niestacjonarne I stopnia (N1) trwają 4 lata (8 semestrów).

Kształcenie odbywa się na kierunkach:

Studia kończą się projektową pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają też prawo do kontynuowania nauki na studiach wyższych II stopnia w dowolnej specjalności studiów w ramach tego samego kierunku, a także na innych kierunkach, które uznane są za pokrewne.

Zawartość programowa studiów niestacjonarnych jest w pełni zgodna z zawartością programową odpowiedniego kierunku i specjalności studiów stacjonarnych. 

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Uchwała Rady Wydziału w sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia.

Wyższe studia stacjonarne II stopnia (S2) trwają 1,5 roku (3 semestry).

Wyższe studia niestacjonarne II stopnia (N2) trwają 2 lata (4 semestry).

Kształcenie odbywa się na kierunkach:

 • energetyka (S2, N2), w specjalnościach:

  • efektywność energetyczna
  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • inżynieria materiałowa (S2, N2), w specjalnościach:

  • konstrukcje lekkie
  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia

 • Materials Engineering - inżynieria materiałowa w języku angielskim (S2), w specjalnościach:

  • Lightweight Structures
  • Processing of Polymer Materials

 • mechanika i budowa maszyn (S2, N2), w specjalnościach:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • transport (S2, N2), w specjalnościach:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (S2, N2), w specjalnościach:

  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa
  • zarządzanie energią i środowiskiem

Kandydat powinien mieć ukończone studia inżynierskie I stopnia na wybranym kierunku lub na kierunku pokrewnym. Studia kończą się pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym, a absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Zawartość programowa studiów niestacjonarnych jest w pełni zgodna z zawartością programową odpowiedniego kierunku i specjalności studiów stacjonarnych.