Kierunki i poziomy kształcenia

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Wyższe studia stacjonarne I stopnia (S1) trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Wyższe studia niestacjonarne I stopnia (N1) trwają 4 lata (8 semestrów).

Kształcenie odbywa się na kierunkach:

Studia kończą się projektową pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają też prawo do kontynuowania nauki na studiach wyższych II stopnia w dowolnej specjalności studiów w ramach tego samego kierunku, a także na innych kierunkach, które uznane są za pokrewne.

Zawartość programowa studiów niestacjonarnych jest w pełni zgodna z zawartością programową odpowiedniego kierunku i specjalności studiów stacjonarnych. 

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Uchwała Rady Wydziału w sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia.

Wyższe studia stacjonarne II stopnia (S2) trwają 1,5 roku (3 semestry).

Wyższe studia niestacjonarne II stopnia (N2) trwają 2 lata (4 semestry).

Kształcenie odbywa się na kierunkach:

Kandydat powinien mieć ukończone studia inżynierskie I stopnia na wybranym kierunku lub na kierunku pokrewnym. Studia kończą się pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym, a absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Zawartość programowa studiów niestacjonarnych jest w pełni zgodna z zawartością programową odpowiedniego kierunku i specjalności studiów stacjonarnych.