Dyplomy

Praca dyplomowa

Prace dyplomowe (inżynierskie oraz magisterskie) lub podanie o przedłużenie terminu złożenia w/w pracy, należy złożyć w dziekanacie oraz u promotora najpóźniej do:

 • 31 stycznia na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 15 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim.

Formę papierową pracy dyplomowej dyplomant składa u opiekuna oraz w Dziekanacie, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie wgrania do systemu informatycznego. Datą złożenia pracy dyplomowej jest data umieszczenia przez studenta pracy dyplomowej w E-dziekanacie.

Pisemną pracę dyplomową umieszczoną w systemie informatycznym promotor (opiekun) jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty jej złożenia sprawdzić programem antyplagiatowym - Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA) - oraz dostarczyć raport z badania do dziekanatu. W przypadku podejrzenia popełnienia plagiatu promotor jest zobowiązany dodatkowo opinię dotyczącą pacy dyplomowej (załącznik do procedury antyplagiatowej WIMiM-05).

Niezłożenie pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, wraz z kartą konsultacji, w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć do dnia:

 • 1 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 15 lipca na studiach kończących się w semestrze letnim,

jednak nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej z zachowaniem wymagań zawartych w artykule 35 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wraz z wersją papierową pracy dyplomowej należy dostarczyć do dziekanatu:

 1. Wniosek o przyjęcie pracy dyplomowej podpisany przez promotora.
 2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu. W przypadku nieuzyskania ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów przewidzianych tokiem studiów wniosek należy złożyć niezwłocznie po ich uzyskaniu.
 3. Pracę dyplomową w wersji drukowanej obustronnie, zbindowanej, w miękkiej oprawie (wzór strony tytułowej pracy oraz oświadczenie autora pracy poniżej).
 4. Płytę CD-ROM z pracą dyplomową. Opis płyty (wykonany pisakiem do płyt CD) powinien zawierać:

  • słowo „Praca dyplomowa”
  • imię i nazwisko dyplomanta,
  • nr albumu,
  • datę złożenia pracy.

   Praca dyplomowa w wersji elektronicznej (na płycie CD oraz wgrana do systemu E-dziekanat) powinna spełniać następujące wymagania:
  • musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych), z wyłączeniem:

   • karty wydania pracy dyplomowej,
   • wpisanej daty dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej na stronie tytułowej,

  • musi być zapisana w jednym pliku w formie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
  • rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB,
  • zawierać słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim),
  • zawierać streszczenie pracy dyplomowej (w języku polskim i angielskim),
  • zawierać oświadczenie autora pracy dyplomowej (odręcznie podpisane, zeskanowane i wstawione do pliku pracy).

   Przed złożeniem pracy w dziekanacie należy umieścić plik w e-dziekanacie uzupełniając wcześniej słowa kluczowe.

   

 5. Zdjęcia do dyplomu - 4 sztuki o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (wszystkie identyczne).
 6. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom 60,- PLN dokonanej na indywidualny nr konta studenta (widoczny w e-dziekanacie).

Studenci, którzy chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą dodatkowo dostarczyć:

 • Podanie do Prodziekana.
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty 40,- PLN.
 • 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (takie same jak do dyplomu w języku polskim).