Strategia rozwoju na lata 2013 ÷ 2020

Wersja do druku (format:  pdf, rozmiar:  175 kB)

Autorzy:

 • Jolanta Baranowska
 • Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur
 • Michał Dolata
 • Paweł Gutowski
 • Andrzej Jardzioch
 • Małgorzata Mrozik
 • Mirosław Pajor
 • Anna Szymczyk

 

Wstęp

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Silny związek z przemysłem zarówno regionalnym jak i krajowym był od początku wpisany w jego podstawowe działania. Przemysł był źródłem inspiracji dla prowadzonych badań i w istotnym stopniu kształtował profil absolwenta. Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna, zmiana struktury przedsiębiorstw i ich profilu spowodowała wprawdzie osłabienie tych związków ale doprowadziła równocześnie do wykształcenia w strukturze Wydziału jednostek prowadzących badania o bardziej podstawowym charakterze oraz do utworzenia silnych więzi z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i na świecie. Spowodowało to, że w chwili obecnej Wydział demonstruje znaczący potencjał innowacyjny dzięki wykształconym kadrom i zespołom badawczym reprezentujących szerokie spektrum działalności od badań podstawowych do aplikacyjnych. Aktywność władz Wydziału i jego pracowników zaowocowała również znaczną modernizacją infrastruktury dydaktycznej i badawczej. Wszystko to sprawia, że Wydział jest najsilniejszą tego typu jednostką w regionie i powinien odgrywać wiodącą rolę w jego kształtowaniu i rozwoju, wykorzystując swój potencjał wewnętrzny i szeroką współpracę z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Marginalizacja regionu oraz słabość i rozproszenie lokalnego przemysłu wymaga podjęcia aktywnych działań w kierunku stymulacji i wsparcia otoczenia gospodarczego oraz przywrócenia Wydziałowi należnego znaczenia.
Celem niniejszej strategii było opracowanie kierunków rozwoju Wydziału na lata 2013-2020 oraz opracowanie takich rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać jego silne strony oraz szanse jakie stwarza otoczenie zewnętrzne aby wzmocnić pozycję Wydziału jako centrum wiedzy i edukacji mimo zagrożeń wynikających ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej i politycznej.

Misja i wizja

Misją Wydziału jest kreatywne oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kształcenie na najwyższym poziomie kadr dla przemysłu oraz transfer innowacyjnej wiedzy będącej wynikiem wysokiej rangi badań naukowych prowadzonych w oparciu nowoczesną infrastrukturę we współpracy z instytucjami badawczymi w kraju i zagranicą.
Przyjęto wizję Wydziału jako ośrodka innowacyjnej myśli technicznej i profesjonalnego kształcenia ściśle współpracującego z przemysłem.

Cele strategiczne

Przeprowadzona analiza SWOT umożliwiła charakterystykę słabych i mocnych stron Wydziału oraz identyfikację podstawowych szans i zagrożeń wynikających z otoczenia zewnętrznego. Ich analiza i szeroka dyskusja pozwoliła na wyznaczenie 4 głównych celów strategicznych.

 1. Absolwent profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej
 2. Badania naukowe na najwyższym poziomie
 3. Nowocześnie funkcjonujący Wydział
 4. Wydział ośrodkiem myśli technicznej ściśle współpracujący z przemysłem


Realizacja misji i celów strategicznych Wydziału w pełni wpisuje się w działania związane z misją i celami nakreślonymi w strategii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2011-2020.

1. Cel strategiczny: Absolwent profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej

Podstawowym obszarem działalności Wydziału jest realizacja, na jak najwyższym poziomie, procesu kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia przyszłej pracy. Proces dydaktyczny realizowany jest w obszarze wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika, inżynieria materiałowa, robotyka, komputerowo wspomagane projektowanie maszyn i procesów produkcyjnych, inżynieria produkcji, transport i energetyka. Dążąc do realizacji celu strategicznego zdefiniowano sześć podstawowych działań operacyjnych.

1.1. Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli akademickich i ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego

Wykształcenie dobrych inżynierów i kreatywnych magistrów inżynierów wymaga posiadania zespołu nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach oraz stosowania nowoczesnych metod nauczania. W celu zapewnienia wysokich kwalifikacji nauczycieli akademickich Wydział będzie promował ich uczestnictwo w specjalistycznych stażach, kursach oraz szkoleniach. Jednocześnie władze Wydziału będą wspierać wszelkie formy dokształcania się nauczycieli akademickich w zakresie wiedzy fachowej i umiejętności dydaktycznych. Władze Wydziału będą dążyły do unowocześnienia infrastruktury dydaktycznej.

1.2. Zwiększenie udziału wykładowców z przemysłu w procesie kształcenia

Jednym z najważniejszych zadań Wydziału jest dopasowanie profilu kształcenia do oczekiwań regionalnego przemysłu. Realizując to zadanie władze Wydziału opracują mechanizmy umożliwiające uwzględnienie opinii przedstawicieli przemysłu na etapie opracowywania programów studiów oraz ich realizacji. Jednocześnie podjęte będą działania w celu pozyskania doświadczonych ekspertów z przemysłu do prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale.

1.3. Uelastycznienie procesu dydaktycznego

Zbyt schematyczna realizacja procesu dydaktycznego nie pozwala na dostosowanie go do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań otoczenia gospodarczego. Wydział będzie dążył do wprowadzenia nowoczesnych form dydaktycznych, szerszego stosowania seminariów jako innowacyjnej formy zdobywania wiedzy, organizowania pobytów studyjnych w zakładach przemysłowych jako formy kształcenia, zapraszania nauczycieli z innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy na wykłady gościnne. Propagowana będzie możliwość odbycia części studiów na innych uczelniach polskich i zagranicznych w ramach tradycyjnych programów (np. MOSTECH, ERASMUS), jak i na podstawie indywidualnych umów o współpracy. Z myślą o studentach z zagranicy Wydział będzie oferował kursy i całe cykle kształcenia prowadzone w językach obcych. Wzmocniona zostanie rola zespołów programowych odpowiedzialnych za realizację procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach.

1.4. Zwiększenie znaczenia praktyki zawodowej w procesie dydaktycznym

Praktyka zawodowa musi odrywać istotną role w procesie kształcenia. Powinna przygotować studenta do przyszłej pracy i umożliwić mu prezentację swoich umiejętności potencjalnemu pracodawcy. Aktualnie powiązania pomiędzy procesem dydaktycznym a działaniami studenta w czasie praktyki są niezadawalające. Władze Wydziału podejmą działania mające na celu podwyższenie stopnia integracji praktyk z procesem dydaktycznym.

1.5. Powiązanie tematów prac dyplomowych z potrzebami zakładów przemysłowych

Praca dyplomowa jest bardzo ważnym elementem procesu dydaktycznego stanowiącym pierwszy krok w stronę pracy zawodowej. Należy dążyć do jak najszerszego realizowania prac dyplomowych powiązanych z problemami konkretnych przedsiębiorstw przemysłowych.

1.6. Oferowanie możliwości ustawicznego kształcenia zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie

Zgodnie z zadaniami zapisanymi w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. na Wydziale prowadzone będą pracy zmierzające do realizacji idee uczenia się przez całe życie. Intensywnie rozwijane będą studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia. Wspierane będą działania związane z przygotowaniem szerokiej gamy specjalistycznych kursów doskonalących i certyfikujących.

1.7. Usprawnienie systemu obsługi procesu dydaktycznego

Na Wydziale funkcjonuje program Dydaktyk, który w znacznym stopniu wspomaga osoby zaangażowane w przygotowanie procesu dydaktycznego. Należy dążyć do dalszego rozwijania programu w taki sposób, aby wszystkie informacje związane z dydaktyką gromadzone były i przetwarzane z jego udziałem oraz w oparciu o Wydziałową Bazę Danych. Pozwoli to na znaczne poprawienie jakości świadczonych przez Wydział usług dydaktycznych oraz przyczyni się do zmniejszenia obciążenia pracowników sprawami formalnymi.

 

KARTA STRATEGICZNA – OBSZAR DYDAKTYKA

Absolwent profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej
Działanie operacyjne Podmioty odpowiedzialne Okres realizacji Ryzyko nieosiągnięcia celu
1.1. Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli akademickich i ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego Dziekan, Dyrektorzy Instytutu, Zespoły programowe. 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba staży dydaktycznych na uczelniach zagranicznych realizowanych przez nauczycieli akademickich.
 • Liczba kursów i szkoleń ukończonych przez nauczycieli akademickich.
 • Liczba nowych pomocy dydaktycznych (skryptów, prezentacji multimedialnych, stanowisk laboratoryjnych, instrukcji do ćwiczeń, itp.).
 
1.2. Zwiększenie udziału wykładowców z przemysłu w procesie kształcenia Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu, Zespoły Programowe. 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba godzin wykładów prowadzonych przez ekspertów z przemysłu.
 • Liczba spotkań konsultacyjnych z radą programową.
 
1.3. Uelastycznienie procesu dydaktycznego Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu, Zespoły Programowe. 2013-2020 duże
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba seminariów i wykładów gościnnych (wykładowcy krajowi i zagraniczni),
 • Liczba wyjazdów studyjnych,
 • Liczba studentów wyjeżdżających na kształcenie za granicę,
 • Liczba studentów z zagranicy kształcących się na Wydziale.
 
1.4. Zwiększenie znaczenia praktyki w procesie dydaktycznym Dziekan, Dyrektorzy Instytutu. 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba studentów zatrudnionych w zakładach pracy, w których odbywali praktyki.
 • Liczba praktyk zawodowych oferowanych przez zakłady pracy.
 
1.5. Powiązanie tematów prac dyplomowych z potrzebami zakładów przemysłowych Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 duże
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba prac dyplomowych realizowanych na zlecenie lub powiązanych z przemysłem.
 
1.6. Oferowanie możliwości ustawicznego kształcenia zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 duże
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba form kształcenia dodatkowego.
 • Liczba osób, które ukończyły oferowane dodatkowe formy kształcenia.
 
1.7. Usprawnienie systemu obsługi procesu dydaktycznego Dziekan 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba niezinformatyzowanych procedur dydaktycznych (negatywny – im mniejszy tym lepiej).
 2. Cel strategiczny: Badania naukowe na najwyższym poziomie

Badanie naukowe i ich wyniki, mierzone różnymi wskaźnikami, są jednym z najistotniejszych parametrów określającym pozycję Wydziału w rankingach krajowych i zagranicznych oraz kategorię wydziału. Te natomiast mają istotny wpływ na poziom finansowania, uprawnienia i możliwości rozwoju. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu badań naukowych powinny być realizowane działania operacyjne wymienione poniżej.

2.1. Zwiększenie aktywności naukowej pracowników i doktorantów oraz podwyższenie efektywności ich pracy

Dotychczasowy system oceny nauczycieli akademickich na Wydziale jest nieefektywny. Należy opracować kryteria oceny pracowników naukowo-badawczych i doktorantów, uwzględniane przy awansowaniu i wynagradzaniu pracowników. Głównym kryterium oceny powinny być: publikacje w czasopismach z IF, cytowania, patenty, wdrożenia oraz uzyskane projekty badawcze. Wdrożenie klarownego i efektywnego sposobu motywowania i nagradzania wyróżniających się pracowników, poprzez wprowadzenie możliwości stosowania zniżek pensum w zależności od wymiernych osiągnięć naukowo-badawczych powinno być nadrzędnym celem kadry kierowniczej Wydziału. Szczególna uwaga winna być zwrócona na prowadzenie prac o charakterze rozwojowym i wdrażanie ich wyników w gospodarce. Obciążenie obowiązkami organizacyjnymi i dydaktycznymi pracowników naukowo – dydaktyczny powinno być bardziej równomierne.

2.2. Intensyfikacja współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi partnerami

Wydział będzie troszczył się o rozwój współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu i stymulował w regionie postęp techniczny i innowacyjny. Cel ten będzie realizowany poprzez ścisłą współprace z Radą Naukowo-Przemysłową, zwiększenie liczby prac dyplomowych, których tematyka będzie powiązana z problemami technicznymi i naukowymi przedsiębiorstw. Realizacja tego celu w zakresie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą powiązana jest z wdrożeniem działań opisanych w celu szczegółowym 2.1. Wydział będzie wspierał mobilność naukową pracowników, poprzez np. udzielanie płatnego urlopu naukowego na czas wyjazdu (do trzech miesięcy).

2.3. Określenie i wspieranie priorytetowych kierunków badań

W ciągu 2013 roku powinny zostać zdefiniowane priorytetowe kierunki badań i prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań interdyscyplinarnych, integrujących działalność poszczególnych jednostek Wydziału. Stworzy zespołom badawczym realizujących takie badania większe możliwości działania (pierwszeństwo w korzystaniu z zasobów aparaturowych i lokalowych; możliwość zwiększania zatrudnienia; obniżenia pensum dla szczególnie mocno zaangażowanych pracowników naukowo-dydaktycznych). Władze Wydziału wydzielą środki finansowe, mogące stanowić wkład własny w niektórych typach projektów lub umożliwią sfinansowanie prac dodatkowych, na przykład pozwalających przystosowanie istniejącej infrastruktury do realizacji badań (gdy nie może to być finansowane z projektów badawczych).

2.4. Poprawienie warunków prowadzenia badań

W celu poprawy warunków prowadzania badań na Wydziale zostaną podj

 • usprawnienie system obiegu informacji naukowej na Wydziale;
 • wprowadzenie wewnętrznego konkursu na finansowanie badań dla kadry 35+;
 • rozbudowa bazy specjalistycznych laboratoriów poprzez akredytację już istniejących oraz tworzenie nowych laboratoriów z wizją ich wykorzystania do badań w gospodarce, nauce i dydaktyce;
 • ułatwienie dostępu do aparatury naukowo-badawczej studentom, doktorantom i młodej kadrze w celu realizacji interdyscyplinarnych prac naukowych i projektów.

 

KARTA STRATEGICZNA – OBSZAR NAUKA

Badania naukowe na najwyższym poziomie
Działanie operacyjne Podmioty odpowiedzialne Okres realizacji Ryzyko nieosiągnięcia celu
2.1. Zwiększenie aktywności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów oraz podwyższenie efektywności ich pracy Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • efektywność liczona jako liczba punktów (wg aktualnie obowiązującego na Wydziale regulaminu podziału środków na działalność statutową) w przeliczeniu na pracownika;
 • liczba złożonych wniosków o finansowanie badań;
 • wskaźnik określający liczbę nadgodzin przypadających na pracownika naukowo-dydaktycznego (im wyższy tym gorzej);
 
2.2. Intensyfikacja współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi partnerami Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • liczba nowoutworzonych konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych (współpraca potwierdzona umową konsorcjum);
 • wartość skomercjalizowanych wyników badań (sprzedanych licencji, praw do patentów, sprzedanego know-how);
 • efektywna współpraca międzynarodowa (liczba publikacji z zespołami zagranicznymi, liczba projektów międzynarodowych);
 • udział procentowy nakładów na prace badawcze i rozwojowe finansowane przez przemysł w odniesieniu do nakładów ze środków publicznych;
 • liczba i wartość wykonanych ekspertyz, wydanych opinii;
 • liczba staży w ośrodkach zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych i przemysłowych;
 
2.3. Określenie i wspieranie priorytetowych kierunków badań Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013 małe
Wskaźniki realizacji celu:
 • liczba zespołów badawczych zaangażowanych w realizację priorytetowych kierunków badań;
 • wartość środków własnych zaangażowanych w realizację priorytetowych kierunków badań;
 
2.4. Poprawienie warunków prowadzenia badań Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • utworzenie jednej wydziałowej bazy danych (WBD) o infrastrukturze naukowo-badawczej;
 • liczba i wartość przyznanych stypendiów w konkursie Kadra 35+;
 • liczba laboratoriów akredytowanych;
 • liczba nowo utworzonych laboratoriów badawczych;
 • liczna studentów i doktorantów biorących udział w pracach badawczych;
 

 

3. Cel strategiczny: Nowocześnie funkcjonujący Wydział

Obiekty Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT znajdują się w centrum miasta w obrębie kampusu przy Al. Piastów. Dzięki czemu ma on znakomity dostęp do infrastruktury transportowej. W skład infrastruktury Wydziału wchodzą zarówno budynki sprzed II Wojny Światowej jak i wybudowane w latach osiemdziesiątych. Wszystkie zostały znacznie zmodernizowane pod kątem przystosowania ich do działalności dydaktycznej i naukowej. Jednakże pomimo sukcesywnie prowadzonych prac modernizacyjnych budynki Wydziału nie zapewniają pełnego komfortu studiowania i pracy. Do mankamentów infrastruktury należy zaliczyć:

 • niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w większości przestarzały system instalacji wewnętrznych (elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, informatycznej),
 • pole magnetyczne utrudniające prowadzenie niektórych badań naukowych,
 • negatywnie oddziaływujące drgania.

W obiektach Wydziału mieszczą się sale dydaktyczne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe i nowoczesne laboratoria, pozwalające na prowadzenie badań naukowych konkurencyjnych w skali światowej. Ponad to znajdują się tu także pokoje dla nauczycieli akademickich, biblioteka wydziałowa, dziekanat, administracja Wydziału, punkt gastronomiczny oraz punkt świadczenia usług kserograficznych. Mocną stroną Wydziału jest Hala Technologiczna, w której, poza działalnością dydaktyczną i naukową, prowadzona jest działalność produkcyjna.

W obszarze zarządzania Wydział cechuje rozważna polityka finansowa skutkująca dobrą kondycją Wydziału. Zarządzanie procesem dydaktycznym jest w dużym stopniu zinformatyzowane (System Dydaktyk). W systemie zarządzania wyraźnie zauważalny jest jednak brak spójnego zarządzania informacją. Co w głównej mierze jest wynikiem braku centralnej (wydziałowej) bazy danych. Jej brak w połączeniu z rosnącą biurokracją wydłuża czas obiegu dokumentów oraz jest główną przyczyną nadmiernego obciążenia wszystkich pracowników Wydziału pracą administracyjną. Zwiększenie konkurencyjności Wydziału wymaga opracowania i wdrożenia własnej strategii marketingowej.

Do realizacji celu strategicznego zdefiniowano 2 działania operacyjne.

3.1. Rozbudowa i modernizacja obecnych zasobów infrastruktury

Optymalizacja wykorzystania infrastruktury dla prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej wymaga przeprowadzenia ewidencji stanu zasobów oraz ustalenie ich priorytetów w zakresie utrzymania i modernizacji infrastruktury. Powinien być to proces ciągły, który stanowiłby jedno z narzędzi wspomagających i usprawniających funkcjonowanie Wydziału. Taka informacja umożliwi ocenę jakości, sposobu i wielkości wykorzystania potencjału wydziałowego w czasie.
Jednostka powinna wypracować mechanizmy służące utrzymaniu należytego stanu infrastruktury. Racjonalizacja wydatków z tym związanych to przede wszystkim określenie faktycznych potrzeb lokalowych, monitorowanie wykorzystania pomieszczeń, przygotowanie programów budowy oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury.
Koniecznym jest podejmowanie działań, które umożliwią osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy, poprzez dostosowanie w pełni budynku Wydziału do potrzeb osób mających problem z poruszaniem (winda, podjazdy, sale, pomieszczenia sanitarne). Przystosowanie Wydziału do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wymagało identyfikacji istniejących ograniczeń w tym zakresie oraz możliwych źródeł ich finansowania.

3.2. Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania

Efektywne wykorzystanie zasobów i optymalizacja struktury organizacyjnej umożliwi elastyczność funkcjonowania Wydziału.
Jednym z istotnych zadań kadry zarządzającej Wydziału musi być podniesienie jakości przepływu informacji. Szybki dostęp do aktualnych danych jest niezbędnym elementem efektywnego zarządzania Wydziałem. Umożliwi to pracownikom na skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania badań naukowych, usprawni proces dydaktyczny, a także pozwoli na znaczne zmniejszenie biurokracji. Realizacja tego zadania wymaga stworzenia centralnej wydziałowej bazy danych administracyjnych umożliwiających bieżące korzystanie we wszystkich jego obszarach działania. Należy przygotować i wdrożyć system obiegu dokumentów oparty o systemy informatyczne. Stworzenie prawidłowego, sprawnie działającego systemu jest kluczem do ograniczenia biurokracji. Ponadto należy określić zakres obowiązków administracyjnych jednostek i pracowników Wydziału, co pozwoli na usprawnienie funkcjonowania Wydziału na szczeblu administracyjnym.
Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze powinni posiadać kompetencje w zakresie zarządzania. Należy wprowadzić system szkoleń z tego obszaru, które będą obowiązkowe dla osób powoływanych na stanowiska kierownicze.
Należy stworzyć system elastycznego zarządzania zasobami kadry technicznej, który umożliwi efektywne wykorzystanie ich potencjału zawodowego. Takie działanie pozwoli na optymalizację etatów oraz przyczyni się do lepszego funkcjonowania całego Wydziału.
W czasach łatwego dostępu do informacji konieczna jest zmiana podejścia do sposobu prezentacji Wydziału na zewnątrz. W tym celu niezbędne jest przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej.

 

KARTA STRATEGICZNA – OBSZAR INFRASTRUKTURA I ZARZĄDZANIE

Nowocześnie funkcjonujący Wydział
Działanie operacyjne Podmioty odpowiedzialne Okres realizacji Ryzyko nieosiągnięcia celu
3.1. Rozbudowa i modernizacja obecnych zasobów infrastruktury Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu, Kierownicy Katedr 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba sal multimedialnych w stosunku do wszystkich sal.
 • Liczba pokoi w których pracują więcej niż trzy osoby.
 • Liczba studentów niepełnosprawnych do całej liczby studentów.
 
3.2. Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu, Kierownicy Katedr 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba przeprowadzonych kursów z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej.
 • Utworzenie wydziałowej bazy danych administracyjnych.
 • Opracowanie strategii marketingowej.
 4. Cel strategiczny: Wydział ośrodkiem myśli technicznej ściśle współpracującym z przemysłem

Ważnym aspektem dzielności Wydziału jest realizacja badań naukowych na jak najwyższym poziomie, w ścisłej korelacji z potrzebami otoczenia przemysłowego: lokalnego, ogólnokrajowego oraz międzynarodowego. Realizowana działalność badawcza winna zaspokajać bieżące potrzeby partnerów przemysłowych oraz rozwijać nowe obszary badań kreujące wiedzę, która przyszłościowo da przedsiębiorstwom przemysłowym potencjalne możliwości innowacyjnych wdrożeń. Dążąc do realizacji celu strategicznego zdefiniowano sześć działań operacyjnych.

4.1. Powołanie zespołu do spraw współpracy Wydziału z otoczeniem przemysłowym (ZSWP)

Powołany Zespół do Spraw Współpracy z Przemysłem (ZSWP) winien składać się z przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zadaniem tego zespołu będzie w pierwszej kolejności opracowanie planu rozwoju kontaktów Wydziału z partnerami przemysłowymi. Następnym etapem działalności zespołu będzie nadzorowanie i monitorowanie procesu realizacji planu. Opracowany plan będzie obejmował wykaz i harmonogram działań mających na celu zwiększenie poziomu współpracy Wydziału z otoczeniem przemysłowym. Zespół będzie organizatorem i koordynatorem spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami przemysłu, których celem będzie synchronizacja potrzeb i oczekiwań przemysłu z ofertą badawczą Wydziału.

4.2. Uruchomienie witryny internetowej z ofertą dla przemysłu oraz utworzenie bazy danych kontaktów przemysłowych

Jednym z podstawowych działań zmierzających do promocji potencjału badawczego Wydziału w środowisku przemysłowym jest opracowanie na stronie internetowej Wydziału witryny informacyjnej. Witryna ta powinna zawierać: informacje o potencjale badawczym Wydziału, ofertę prac realizowanych dla przemysłu, informację o seminariach i pokazach oraz informacje o możliwościach pozyskiwania funduszy na realizacje projektów badawczych. Witryna powinna umożliwiać rejestrację partnerów przemysłowych i zawierać system zgłaszania ich potrzeb i opinii. Ponadto postuluje się utworzenie wyodrębnionej bazy danych funkcjonującej w ramach WBD, w której gromadzone będą informacje o wszelkich kontaktach z partnerami przemysłowymi. Baza ta posłuży do planowania strategii rozwoju współpracy oraz opracowywania nowych elementów oferty badawczej dla przemysłu.

4.3. Organizacja seminariów, prezentacji, pokazów oraz spotkań dyskusyjnych dla branży przemysłowej

Wydział w środowisku przemysłowym powinien być postrzegany jako regionalne centrum myśli technicznej. Przedsiębiorcy muszą być świadomi takiej roli Wydziału i mieć ugruntowane przekonanie, że wszelkie problemy techniczne z jakimi spotykają się w ramach swojej działalności, mogą konsultować i poszukiwać ich rozwiązań we współpracy ze specjalistami z ośrodka akademickiego. W celu ukształtowania takiej roli Wydziału należy systematycznie organizować seminaria i prezentacje we współpracy z przemysłem. Powinny one obejmować zarówno prezentację produktów i usług różnych firm przemysłowych, jak i prezentację wszelkich propozycji ze strony Wydziału dla przemysłu. Należy również organizować cykliczne spotkania dyskusyjne z przedstawicielami przemysłu, na których konsultowane będą oczekiwania partnerów przemysłowych w konfrontacji z możliwościami badawczymi Wydziału.

4.4. Stworzenie oferty badań akredytowanych

Podstawą atrakcyjnej oferty dla przemysłu są badania realizowane według akredytowanych procedur badawczych. Stawiając sobie za cel rozwój współpracy z partnerami przemysłowymi Wydział powinien stworzyć ofertę w zakresie badań akredytowanych. W tym celu powinny powstawać laboratoria akredytowane, na bazie posiadanej i nowo pozyskiwanej aparatury pomiarowej.

4.5. Rozwijanie oferty kursów dla partnerów przemysłowych

Szkolenie kadry zatrudnionej w zakładach przemysłowych w ramach programu ustawicznego kształcenia jest ważnym elementem współpracy z otoczeniem przemysłowym. Wydział powinien rozszerzyć ofertę atrakcyjnych kursów i szkoleń o bogatej tematyce technicznej. Szkolenia takie umożliwią ciągłe podwyższanie kwalifikacji kadry przemysłowej, a ich organizacja będzie reklamą działalności Wydziału i ugruntuje jego wizerunek jako lokalnego centrum myśli technicznej.

4.6. Usprawnienie obiegu dokumentów w zakresie współpracy z partnerami przemysłowymi

Zawiłe procedury administracyjne i brak wypracowanych standardów wydłużają czas obiegu dokumentów utrudniając tym samym współpracę z partnerami przemysłowymi, dla których czynnik czasu jest niejednokrotnie parametrem krytycznym. Szczególnie widoczne jest to przy realizacji drobnych zleceń. Postuluje się zatem stworzenie wydziałowego systemu obsługi zleceń. Opracowanie takiego systemu zdecydowanie usprawni i przyspieszy proces podejmowania współpracy z partnerami przemysłowymi.

 

KARTA STRATEGICZNA – OBSZAR WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

Wydział ośrodkiem myśli technicznej ściśle współpracującym z przemysłem
Działanie operacyjne Podmioty odpowiedzialne Okres realizacji Ryzyko nieosiągnięcia celu
4.1. Powołanie zespołu do spraw współpracy Wydziału z otoczeniem przemysłowym (ZSWP) Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 małe
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba posiedzeń zespołu.
 • Opracowanie planu rozwoju współpracy z partnerami przemysłowymi - do roku 2015.
 • Liczba udokumentowanych kontaktów z partnerami przemysłowymi z podziałem na kategorie: ekspertyzy, badania, wspólne projekty, wdrożenia, prezentacje, umowy o współpracy.
 
4.2. Uruchomienie witryny internetowej z ofertą dla przemysłu oraz utworzenie bazy danych kontaktów przemysłowych Dziekan 2013-2020 małe
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba odwiedzin witryny przez przedstawicieli przemysłu.
 • Liczba rekordów z zarejestrowanymi partnerami przemysłowymi.
 
4.3. Organizacja seminariów, prezentacji, pokazów oraz spotkań dyskusyjnych dla branży przemysłowej Dziekan, Dyrektorzy Instytutu, ZSKP 2013-2020 małe
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba seminariów, prezentacji i pokazów ofert branży przemysłowej.
 • Liczba seminariów i spotkań dyskusyjnych w zakresie oferty badawczej Wydziału.
 
4.4. Stworzenie oferty badań akredytowanych Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba laboratoriów akredytowanych.
 • Liczba procedur badawczych objętych akredytacją.
 
4.5. Rozwijanie oferty kursów dla partnerów przemysłowych Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 średnie
Wskaźniki realizacji celu:
 • Liczba oferowanych kursów.
 • Liczba zrealizowanych kursów.
 
4.6. Usprawnienie obiegu dokumentów w zakresie współpracy z partnerami przemysłowymi Dziekan, Rada Wydziału, Dyrektorzy Instytutu 2013-2020 duże
Wskaźniki realizacji celu:
 • Stworzenie systemu obsługi zleceń.
 

 

Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
na lata 2013 ÷ 2020 została zatwierdzona przez Radę Wydziału
na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r.