Informacje bieżące

Ogłoszenie o konkursie 09.10.2018 09:41

Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości.

Na podstawie Ustawy z dnia 20.07.2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT ogłasza konkurs na 3 stanowiska asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.
 2. Udokumentowana wiedza z zakresu inżynierii produkcji, modelowania procesów produkcyjnych i systemów zarządzania jakością.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii produkcji.
 4. Znajomość języka obcego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego stopnia naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.
 5. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Termin składania dokumentów: do 07.11.2018r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.11.2018r.
Termin zatrudnienia: od 21.11.2018r.