Informacje bieżące

Ogłoszenie konkursu 11.06.2019 11:22

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończenie studiów wyższych na kierunku: mechanika i budowa maszyn.
 2. Wiedza i umiejętności w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania.
 3. Wiedza i umiejętności w prowadzeniu badań numerycznych, np. metodą elementów skończonych oraz badań doświadczalnych.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 5. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Technologii Mechanicznej.
 6. Znajomość problematyki badawczej prowadzonej w ITM, potwierdzona publikacjami.
 7. Znajomość języka obcego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Informacje o działalności dydaktycznej.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).


Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Termin składania dokumentów: do 08.07.2019r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.07.2019r.
Termin zatrudnienia: od 01.10.2019r.