Informacje bieżące

Ogłoszenie konkursu 09.09.2019 10:55

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej I Mechatroniki ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz posiadają stopień naukowy doktora.
Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w zakresie inżynieria jakości.
 2. Posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu: podstawy zarządzania, zarządzania wiedzą, metrologii i systemów pomiarowych, systemu zarządzania jakością.
 3. Posiadają kompetencje w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.


Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopie dyplomów: magisterskiego i doktorskiego.
 5. Informacje o działalności dydaktycznej.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).


Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Termin składania dokumentów: do 29.09.2019r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 01.10.2019r.  
Termin zatrudnienia: od 07.10.2019r.