Informacje bieżące

Ogłoszenie konkursu 12.06.2019 12:53

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończone studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa, specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych.
 2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów w tym ćwiczeń laboratoryjnych.
 4. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Zakładzie Mechaniki Technicznej.
 5. Znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce potwierdzona publikacjami.
 6. Otwarty przewód doktorski w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
 7. Odbyty staż zagraniczny (min 3-miesięczny).

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych.
 6. Udokumentowana znajomość języka angielskiego.
 7. Informacje o działalności dydaktycznej.
 8. Program zamierzeń kandydata.
 9. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Termin składania dokumentów: do 12.07.2019r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19.07.2019r.
Termin zatrudnienia: od 01.10.2019r.