Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy 16.11.2018 11:15

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej I Mechatroniki ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i posiadają stopień naukowy doktora.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji, informatyka lub budowa i eksploatacja maszyn.
 2. Posiadają udokumentowane  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu: informatycznych systemów zarządzania produkcją, zarządzania projektami i innowacjami, organizacją produkcji i logistyki.
 3. Posiadają kompetencje w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Wymagane dokumenty na stanowisko starszego wykładowcy:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopie dyplomów: magisterskiego i doktorskiego.
 5. Informacje o działalności dydaktycznej.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Termin składania dokumentów: do 10.12.2018r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.12.2018r.
Termin zatrudnienia: od 01.01.2019r.