Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko adiunkta 11.10.2018 08:21

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej

Na podstawie Ustawy z dnia 03.07.2018 Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej, Zakład Spawalnictwa.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Kandydat musi legitymować się minimum stopniem doktora nauk technicznych, w dziedzinie inżynierii materiałowej lub budowy i eksploatacji maszyn.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w przedmiotach z zakresu: materiałoznawstwa, technologii spawalniczych, technik komputerowych w projektowaniu konstrukcji spawanych i wspomaganiu technologii spawania, metod i technik badań materiałowych.
 3. Doświadczenie naukowe z obszaru nowoczesnych metod badań (np. symulacje MES) stosowanych w inżynierii spajania, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych procesów i materiałów konstrukcyjnych, poparte dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wskazującym na możliwość szybkich awansów naukowych, obejmującym m.in. publikacje naukowe w czasopismach wysokiej rangi.
 4. Doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu prac badawczych w tym we współpracy z przemysłem.
 5. Znajomość języka angielskiego.


Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego stopnia naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.
 5. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Udokumentowana znajomość języka obcego.
 8. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Termin składania dokumentów: do 07.11.2018r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.11.2018r.
Termin zatrudnienia: od 22.11.2018r.