Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko adiunkta 10.10.2018 11:01

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Na podstawie Ustawy z dnia 03.07.2018 Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej w specjalności technologia maszyn.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub inżynieria materiałowa.
 2. Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie obróbki ubytkowej/ technik wytwarzania.
 3. Udokumentowana znajomość zintegrowanych systemów CAD/CAM.
 4. Predyspozycje do pracy naukowej i umiejętność prowadzenia badań laboratoryjnych.
 5. Czynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego stopnia naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.
 5. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
 6. Program zamierzeń kandydata.
 7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19.

Termin składania dokumentów: do 07.11.2018r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.11.2018r.
Termin zatrudnienia: od 21.11.2018r.