Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2018

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwały Rady Wydziału

01/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Jacka Wojnowskiego w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
02/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zmiany opiekunów naukowych doktorantów: mgr inż. Michała Taraski i mgr inż. Justyny Słowik.
03/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Danuty Piwowarskiej na funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki.
04/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Elżbiety Piesowicz na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej na czas nieokreślony.
05/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Michała Szydłowskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
06/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Marka Grudzińskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
07/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Tomasza Osipowicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych na czas nieokreślony.
08/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Agnieszki Garnysz - Rachtan na stanowisku asystenta w Katedrze Techniki Cieplnej na czas nieokreślony.
09/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Elwiry Leśnej – Wierszołowicz na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas określony.
10/2018 z 27.02.2018r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2018/2019.
11/2018 z 27.02.2018r.
W sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akademickim 2018/2019.
12/2018 z 27.02.2018r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Janusza Cieloszyka do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019.
13/2018 z 27.02.2018r.
w sprawie nagradzania absolwentów roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki wyróżnieniem Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT.
14/2018 z 27.02.2018r.
Powierzenie dr hab. inż. Elżbiecie Piesowicz funkcji kierownika Zakładu Tworzyw Polimerowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
15/2018 z 27.02.2018r.
Zaopiniowanie kandydatury dr inż. Dariusza Grzesiaka na kierownika Laboratorium Technik Szybkiego Wytwarzania i Prototypowania w Instytucie Technologii Mechanicznej.
16/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Ossowskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
17/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mateusza Kasprowiaka w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
18/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Statecznego.
19/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Pulikowskiego.
20/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka.
21/2018 z 27.03.2018r.
Zmieniająca uchwałę nr 27/2016 z dnia 29 listopada 2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Szymonowi Mocarskiemu.
22/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Emilii Bachtiak - Radka na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.

23/2018 z 27.03.2018r.
Dotycząca zmian w regulaminie konkursu wydziałowego pod nazwą „Młoda Kadra” na granty dziekańskie wspomagające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

24/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartoszowi Przybyle w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.
25/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Nachmann.
26/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Pulikowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
27/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Statecznego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
28/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr hab. inż. Zbigniewa Zapałowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Techniki Cieplnej.
29/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Zbigniewa Zapałowicza na funkcję kierownika Zakładu Termodynamiki Technicznej w Katedrze Techniki Cieplnej.
30/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr inż. Magdalenę Kwiatkowską na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Tworzyw Polimerowych.
31/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr inż. Magdaleny Kwiatkowskiej na funkcję dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
32/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr inż. Marcina Królikowskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej.
33/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie poparcia wniosku o powołanie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Centrum Naukowego Zarządzania Energia i Środowiskiem.
34/2018 z 15.05.2018r.
W sprawie uruchomienia środków finansowych z promesy inwestycyjnej.
35/2018 z 15.05.2018r.
Zmieniająca uchwałę nr 10/2018 z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2018/2019.
36/2018 z 29.05.2018r.
W sprawie powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Marcinowi Nabiałkowi.
37/2018 z 29.05.2018r.
W sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od roku akademickiego 2018/2019.
38/2018 z 29.05.2018r.
W sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Pulikowskiego.
39/2018 z 29.05.2018r.
W sprawie: nadania stopnia doktora mgr. inż. Dariuszowi Pulikowskiemu.
40/2018 z 12.06.2018r.
W sprawie: powołania komisji do kwalifikacji grantów „Młoda Kadra”.
41/2018 z 12.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr hab. Irenie Kruk medalu „Za szczególne zasługi dla Uczelni”.
42/2018 z 12.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Rosłańcowi medalu „Za szczególne zasługi dla Uczelni”.
43/2018 z 12.06.2018r.
W sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Statecznego.
44/2018 z 12.06.2018r.
W sprawie: nadania stopnia doktora mgr. inż. Kamilowi Statecznemu.
45/2018 z 12.06.2018r.
W sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra inż. Kamila Statecznego.
46/2018 z 26.06.2018r.
W przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych na wniosek dra hab. Marcina Nabiałka.
47/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. Marcinowi Nabiałkowi.
48/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa wszczętego na wniosek dra inż. Iurii Vozniaka.
49/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa wszczętym na wniosek dra inż. Iurii Vozniaka.
50/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa wszczętego na wniosek dr inż. Beaty Fryczkowskiej.
51/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa wszczętym na wniosek dr inż. Beaty Fryczkowskiej.
52/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandrze Dembkowskiej w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
53/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateuszowi Saków w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
54/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dominikowi Gałdyńskiemu w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
55/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Nachman w dyscyplinie inżynieria materiałowa i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
56/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 22/2016 z dnia 22 września 2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Inez Kowalczyk w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
57/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Pilarskiej.
58/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: w sprawie powołania opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej studenta Marka Stopy i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.
59/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie zatwierdzenia korekty planów studiów i programów kształcenia zatwierdzonych Uchwałą RW nr 37/2018 z dn. 29.05.2018r. dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od roku akademickiego 2018/2019.
60/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr hab. inż. Pawła Majdy na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej.
61/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr. inż. Piotra Pawlukowicza na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Mechanicznej.
62/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr. inż. Pawła Grudzińskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Podstaw Konstrukcji Maszyn.
63/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr. inż. Tomasza Stoecka na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.
64/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr. inż. Wawrzyńca Gołębiewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.
65/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr. inż. Grzegorza Leniec na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki.
66/2018 z 26.06.2018r.
W sprawie: przyjęcia budżetu WIMiM na 2018 rok.
67/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
68/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Dunaja w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
69/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: efekty kształcenia studiów doktoranckich odpowiadających efektom kształcenia zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256).
70/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania planów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinach: inżynieria materiałowa oraz budowa i eksploatacja maszyn.
71/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: likwidacji laboratorium i usunięcia ze struktury organizacyjnej Wydziału.
72/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: likwidacji Pracowni i usunięcia ze struktury organizacyjnej Wydziału.
73/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: połączenia w jedno i włączenia do struktury organizacyjnej.
74/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr hab. inż. Anny Majchrzyckiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Techniki Cieplnej.
75/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr inż. Małgorzaty Garbiak na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
76/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr inż. Agnieszki Kochmańskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
77/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr inż. Pawła Kochmańskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
78/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu dr inż. Kamila Statecznego na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej.
79/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu mgr inż. Artura Bajwoluka na stanowisku asystenta w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
80/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu mgr inż. Marty Abrahamowicz na stanowisku asystenta w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
81/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu mgr inż. Pawła Dunaja na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej.
82/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu mgr inż. Beaty Niesterowicz na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej.
83/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: udzielenia dr inż. Michałowi Szydłowskiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
84/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: udzielenia prof. dr hab. Niko Guskos płatnego urlopu naukowego.
85/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Pawła Majdy na funkcję kierownika Laboratorium Badan Maszyn Technologicznych.
86/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: zaopiniowania kandydatury dr inż. Michała Kawiaka na funkcję kierownika Zakładu Spawalnictwa oraz kierownika Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów.
87/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: powierzenia prowadzenia wykładów po raz pierwszy dr inż. Kamilowi Statecznemu.
88/2018 z 11.09.2018r.
W sprawie: powierzenia prowadzenia wykładów po raz pierwszy dr inż. Jackowi Zapłacie.

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2018 z 13.02.2018r.
Zmieniające zarządzenie nr 2 Dziekana WIMiM ZUT z dnia 1października 2016 r. w sprawie powołania na kadencję 2016 - 2020 Zespołów Programowych dla poszczególnych kierunków studiów.
02/2018 z 21.03.2018r.
Zmieniające Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie wyznaczenia komisji stypendialnej na rok akademicki 2017/2018.
03/2018 z 26.04.2018r.
Zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 1 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
04/2018 z 07.07.2018r.
W sprawie powołania komisji do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019.