Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2017

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwały Rady Wydziału

01/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania dr inż. Jarosławowi Chmielowi stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
02/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania Tytułu Honorowego "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki" Panu inż. Henrykowi Adamusowi.
03/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania Tytułu Honorowego "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki" Panu dr inż. Wiesławowi Jaroszewiczowi.
04/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Herbina w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
05/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Malwiny Pilarskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
06/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola Miądlickiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
07/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie oferty kształcenia w języku angielskim na kierunku Inżynieria Materiałowa.
08/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sławomira Krajewskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
09/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 40 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Irskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
10/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akademickim 2017/2018.
11/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2017/2018.
12/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Janusza Cieloszyka do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018.
13/2017 z 28.03.2017r.
W sprawie nadania Tytułu Honorowego „Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki” Panu inż. Bronisławowi Kublowi.
14/2017 z 28.03.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Jasiewicza w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
15/2017 z 28.03.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dariusza Pulikowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
16/2017 z 16.05.2017r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Łukasza Drąga w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
17/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Sławomira Krajewskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
18/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
19/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Szydłowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
20/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie zatwierdzenia odniesień do obszarowych efektów kształcenia dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka.
21/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od roku akademickiego 2017/2018.
22/2017 z 20.06.2017r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Sławomira Krajewskiego w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
23/2017 z 20.06.2017r.
W sprawie nadania mgr inż. Sławomirowi Krajewskiemu stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
24/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn wszczętego na wniosek dr inż. Mariusza Jenka.
25/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn wszczętym na wniosek dra inż. Mariusza Jenka.
26/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Artura Bajwoluka w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
27/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Roksany Mazurek.
28/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Wojciecha Herbina na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
29/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Adama Sajka na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej na czas określony.
30/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Magdaleny Urbaniak na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na czas nieokreślony.
31/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr inż. Magdaleny Urbaniak na funkcję kierownika Zakładu Mechaniki Technicznej w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
32/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Mariusza Leusa na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na czas nieokreślony.
33/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr inż. Mariusza Leusa na funkcję kierownika Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
34/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Pawła Berczyńskiego stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki na czas nieokreślony.
35/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Pawła Berczyńskiego na funkcję dyrektora Instytutu Fizyki.
36/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Jarosława Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Fizyki na czas określony.
37/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Małgorzaty Mrozik na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych na czas nieokreślony.
38/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Konrada Prajwowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych na czas nieokreślony.
39/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie nadania dr. inż. Łukaszowi Drągowi stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
40/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Szydłowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
41/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie uchwalenia wytycznych ramowego harmonogramu przygotowania pracy realizowanej na Wydziale jako integralnej części planów i programów studiów doktoranckich.
42/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie zaopiniowania planów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinach: inżynieria materiałowa oraz budowa i eksploatacja maszyn.
43/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie:    efekty kształcenia studiów doktoranckich odpowiadających efektom kształcenia zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. W sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)
44/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością w roku akad. 2017/2018.
45/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. inż. Sławomira Krajewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Spawalnictwa na czas nieokreślony.
46/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Marty Abrahamowicz na stanowisku asystenta w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn w Zakładzie Mechaniki Technicznej na czas określony.
47/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie zaopiniowanie kandydatury dr hab. inż. Marcina Chodźko na zastępcę dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej.
48/2017 z 26.09.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Piotra Pawełko na kierownika Zakładu Układów Mechatronicznych w Instytucie Technologii Mechanicznej.
49/2017 z 24.10.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Piwowarczyk w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
50/2017 z 24.10.2017r.
W sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Kasprowiak.
51/2017 z 24.10.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Gutowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na czas określony.
52/2017 z 24.10.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Marcina Jasiewicza na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej w Zakładzie Technologii Maszyn na czas określony.
53/2017 z 24.10.2017r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Karola Miądlickiego na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej w Pracowni Mechanicznej na czas określony.
54/2017 z 24.10.2017r.
W sprawie powierzenia prowadzenia wykładów po raz pierwszy dr. inż. Sławomirowi Krajewskiemu.
55/2017 z 07.11.2017r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Szydłowskiego w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
56/2017 z 07.11.2017r.
W sprawie nadania mgr inż. Michałowi Szydłowskiemu stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
57/2017 z 07.11.2017r.
W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra inż. Michała Szydłowskiego.
58/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. inż. Jacka Eliasza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych na czas nieokreślony.
59/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Mirosława Pajora na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
60/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Bartosza Powałkę na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
61/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Andrzeja Jardziocha na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
62/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie wniosku o mianowanie prof. dr hab. inż. Niko Guskosa na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Fizyki na czas określony.
63/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie pełnienia przez dr. inż. Pawła Gnutka funkcji kierownika Zakładu Modelowania w Spektroskopii w Instytucie Fizyki.
64/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury mgr inż. Karola Miądlickiego na kierownika Pracowni Informatycznej w Instytucie Technologii Mechanicznej.
65/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie uruchomienia środków finansowych z promesy inwestycyjnej.
66/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anety Jarlaczyńskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
67/2017 z 21.11.2017r.
W sprawie powołania opiekunów naukowych doktorantów przyjętych w procesie rekrutacji w roku akademickim 2017/2018.
68/2017 z 19.12.2017r.
W sprawie nadania dr. inż. Mariuszowi Jenkowi stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2017 z 04.01.2017r.
W sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".
02/2017 z 05.01.2017r.
W sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".
03/2017 z 07.07.2017r.
W sprawie powołania komisji do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2017/2018.
04/2017 z 26.10.2017r.
W sprawie powołania komisji przyznawania pomocy materialnej studentom studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.
05/2017 z 19.10.2017r.
W sprawie wyznaczenia komisji stypendialnej na rok akademicki 2017/2018.
06/2017 z 06.11.2017r.
Zmieniające zarządzenie nr 40 Dziekana WIMiM ZUT z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie sporządzania przez kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki sprawozdań z wyników ankietyzacji pracowników podległej jednostki.