Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2016

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwały Rady Wydziału

01/2016 z 23.02.2016r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Guskosa i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
02/2016 z 23.02.2016r.
W sprawie wszczęcia w dyscyplinie inżynieria materiałowa przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Zając i wyznaczenie promotora.
03/2016 z 23.02.2016r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2016/2017.
04/2016 z 23.02.2016r.
W sprawie nagradzania absolwentów 2014/2015 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki wyróżnieniem Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT.
05/2016 z 23.02.2016r.
W sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego MNiSzW dla wybitnego młodego naukowca.
06/2016 z 22.03.2016r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Meljon w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
07/2016 z 22.03.2016r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Urszuli Ostaszewskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
08/2016 z 22.03.2016r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów do oceny osiągnięć naukowych: dr inż. Małgorzaty Garbiak; dr inż. Agnieszki Kochmańskiej; dr inż. Pawła Kochmańskiego.
09/2016 z 22.03.2016r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Guskosa w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
10/2016 z 22.03.2016r.
W sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Aleksandrowi Guskosowi w dyscyplinie: inżynieria materiałowa.
11/2016 z 17.05.2016r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Kasprowiak w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
12/2016 z 17.05.2016r.
Zmiana uchwały nr 2 z 23 lutego 2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Zając w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora.
13/2016 z 17.05.2016r.
W sprawie utworzenia nowej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa.
14/2016 z 17.05.2016r.
W sprawie wprowadzenia do programów studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dodatkowych zajęć uzupełniających poziom wykształcenia szkoły średniej.
15/2016 z 21.06.2016r.
W sprawie utworzenia nowych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa.
16/2016 z 21.06.2016r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od roku akademickiego 2016/2017.
17/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Jackowi Eliaszowi w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
18/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Wrześniewskiej-Tosik w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
19/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Elżbiety Piesowicz w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
20/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Stanisława Kuciela w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
21/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Jarosława Chmiela w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
22/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Inez Kowalczyk w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
23/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów trzciego stopnia (doktoranckich) stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od roku akademickiego 2016/2017.
24/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych pn. "Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE" oraz powołanie kierownika studiów na rok akademicki 2016/2017.
25/2016 z 22.09.2016r.
W sprawie sprostowania błędu w nazwie Laboratorium Pomiaru Własności Magnetycznych i Elektrycznych w Materiałach w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki.
26/2016 z 25.10.2016r.
W sprawie powołania opiekunów naukowych doktorantów 2016/2017.
28/2016 z 20.12.2016r.
W sprawie nadania dr inż. Elżbiecie Piesowicz stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
29/2016 z 20.12.2016r.
W sprawie nadania dr inż. Krystynie Wrześniewskiej-Tosik stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
30/2016 z 20.12.2016r.
W sprawie nadania dr inż. Stanisławowi Kucielowi stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2016 z 23.02.2016r.
Zmieniające Zarządzenie nr 32 Dziekana z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie określenia trybu planowania, przeprowadzania i dokumentowania okresowych przeglądów oceny osiąganych efektów kształcenia dla kierunków realizowanych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.
02/2016 z 01.10.2016r.
W sprawie powołania Zespołów Programowych dla poszczególnych kierunków studiów.
03/2016 z 05.09.2016r.
W sprawie powołania komisji do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2016/2017.
04/2016 z 01.10.2016r.
W sprawie wyznaczenia komisji stypendialnej na rok akademicki 2016/2017.
05/2016 z 01.10.2016r.
W sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.