Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - do 2012

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwała RW nr 01/2011 z 18.10.2011r.
W sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2011/2012 dla Ewy Makowskiej.
Uchwała RW nr 02/2012 z 24.01.2012r.
W sprawie określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy.
Uchwała RW nr 03/2012 z 24.01.2012r.
W sprawie nagradzania absolwentów 2010/2011 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki wyróżnieniem Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT.
Uchwała RW nr 04/2012 z 24.01.2012r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2012/2013.
Uchwała RW nr 05/2012 z 24.01.2012r.
W sprawie dodatkowych kryteriów rekrutacji kandydatów na drugi stopień studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała RW nr 06/2012 z 28.02.2012r.
W sprawie zniesienia kierunku "inżynieria środowiska".
Uchwała RW nr 07/2012 z 27.03.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Roksany Mazurek w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
Uchwała RW nr 08/2012 z 27.03.2012r.
W sprawie opłat za studia w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała RW nr 09/2012 z 24.04.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika.
Uchwała RW nr 10/2012 z 24.04.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku transport.
Uchwała RW nr 11/2012 z 24.04.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonego w kooperacji z Wydziałem Informatyki.
Uchwała RW nr 12/2012 z 24.04.2012r.
W sprawie uruchomienia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.
Uchwała RW nr 13/2012 z 24.04.2012r.
Dotycząca regulaminu konkursu wydziałowego pod nazwą "Młoda Kadra" na granty dziekańskie wspomagające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.
Uchwała RW nr 14/2012 z 15.05.2012r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Biernata i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Uchwała RW nr 15/2012 z 15.05.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku inżynieria materiałowa.
Uchwała RW nr 16/2012 z 05.06.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku energetyka.
Uchwała RW nr 17/2012 z 05.06.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonego w kooperacji z Wydziałem Informatyki.
Uchwała RW nr 18/2012 z 05.06.2012r.
W sprawie uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 studiów podyplomowych pn. "Nadzory w spawalnictwie według norm europejskich" i powołanie kierownika studiów.
Uchwała RW nr 19/2012 z 05.06.2012r.
W sprawie uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 studiów podyplomowych pn. "Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością".
Uchwała RW nr 20/2012 z 05.06.2012r.
W sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Szymonowi Biernatowi w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Uchwała RW nr 21/2012 z 05.06.2012r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Biernata w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Uchwała RW nr 22/2012 z 12.06.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn.
Uchwała RW nr 23/2012 z 12.06.2012r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia oraz opisu programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzonego na WIMiM (od 1.10.2012).
Uchwała RW nr 24/2012 z 12.06.2012r.
W sprawie poparcia wniosku o powołanie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Centrum Badawczo - Rozwojowego Siłowni OCR.
Uchwała RW nr 25/2012 z 12.06.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartosza Skobieja w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 26/2012 z 12.06.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Szydłowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 27/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Januszowi Grabianowi w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 28/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Janusza Grabiana w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 29/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Nowak w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
Uchwała RW nr 30/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Bielawskiego.
Uchwała RW nr 31/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie zatwierdzenia planu i programu kształcenia na kierunkach i formach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.
Uchwała RW nr 32/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Uchwała RW nr 33/2012 z 26.06.2012r.
Uchwała RW nr 34/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie upoważnienia Dziekana do powoływania komisji przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz osobowych.
Uchwała RW nr 35/2012 z 26.06.2012r.
W sprawie zasad rejestracji na kolejny semestr studiów na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała RW nr 36/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Bogdanowi Piekarskiemu w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 37/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Bogdana Piekarskiego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 38/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Daniela Jastrzębskiego w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 39/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Daniela Jastrzębskiego w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 40/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Pawła Majdy w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 41/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Pawła Majdy w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 42/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Danileckiego w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 43/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Krzysztofa Danileckiego w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 44/2012 z 25.09.2012r.
Uchwała RW nr 45/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Artura Bejgera w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 46/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Gawdzińskiej w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
Uchwała RW nr 47/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Macieja Lisowskiego.
Uchwała RW nr 48/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jacka Zapłaty w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 49/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamila Statecznego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 50/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marka Grudzńskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 51/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie zatrudnienia Dziekana Wydziału.
Uchwała RW nr 52/2012 z 25.09.2012r.
W sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Centrum Badawczo-Rozwojowe Siłowni OCR i wyznaczenie kierownika Centrum.
Uchwała RW nr 53/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Marcina Chodźko w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 54/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Marcina Chodźko w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 55/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Arkadiusza Parusa w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 56/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Arkadiusza Parusa w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 57/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Nowaka z Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 58/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Andrzeja Nowaka z Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 59/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jędrzeja Jaskowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 60/2012 z 23.10.2012r.
W sprawie zatwierdzenia programów studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała RW nr 61/2012 z 20.11.2012r.
W sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Macieja Lisowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 62/2012 z 20.11.2012r.
W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Maciejowi Lisowskiemu w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 63/2012 z 27.11.2012r.
W sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Bogdanowi Piekarskiemu w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 64/2012 z 04.12.2012r.
W sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Pawła Majdy.
Uchwała RW nr 65/2012 z 27.11.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Garnysz w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 66/2012 z 04.12.2012r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Sławomira Krajewskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 67/2012 z 18.12.2012r.
W sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Artura Bejgera.
Uchwała RW nr 68/2012 z 18.12.2012r.
W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Katarzynie Gawdzińskiej.
Uchwała RW nr 69/2012 z 18.12.2012r.
W sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Pawła Majdy w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 70/2012 z 18.12.2012r.
W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Pawłowi Majdzie w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.