Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2018

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwały Rady Wydziału

01/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Jacka Wojnowskiego w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
02/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zmiany opiekunów naukowych doktorantów: mgr inż. Michała Taraski i mgr inż. Justyny Słowik.
03/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Danuty Piwowarskiej na funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki.
04/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Elżbiety Piesowicz na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej na czas nieokreślony.
05/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Michała Szydłowskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
06/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Marka Grudzińskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.
07/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Tomasza Osipowicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych na czas nieokreślony.
08/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Agnieszki Garnysz - Rachtan na stanowisku asystenta w Katedrze Techniki Cieplnej na czas nieokreślony.
09/2018 z 30.01.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Elwiry Leśnej – Wierszołowicz na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas określony.
10/2018 z 27.02.2018r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2018/2019.
11/2018 z 27.02.2018r.
W sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akademickim 2018/2019.
12/2018 z 27.02.2018r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Janusza Cieloszyka do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019.
13/2018 z 27.02.2018r.
w sprawie nagradzania absolwentów roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki wyróżnieniem Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT.
14/2018 z 27.02.2018r.
Powierzenie dr hab. inż. Elżbiecie Piesowicz funkcji kierownika Zakładu Tworzyw Polimerowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
15/2018 z 27.02.2018r.
Zaopiniowanie kandydatury dr inż. Dariusza Grzesiaka na kierownika Laboratorium Technik Szybkiego Wytwarzania i Prototypowania w Instytucie Technologii Mechanicznej.
16/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Ossowskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
17/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mateusza Kasprowiaka w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
18/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Statecznego.
19/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Pulikowskiego.
20/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka.
21/2018 z 27.03.2018r.
Zmieniająca uchwałę nr 27/2016 z dnia 29 listopada 2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Szymonowi Mocarskiemu.
22/2018 z 27.03.2018r.
W sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Emilii Bachtiak - Radka na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej na czas nieokreślony.

23/2018 z 27.03.2018r.
Dotycząca zmian w regulaminie konkursu wydziałowego pod nazwą „Młoda Kadra” na granty dziekańskie wspomagające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2018 z 13.02.2018r.
Zmieniające zarządzenie nr 2 Dziekana WIMiM ZUT z dnia 1października 2016 r. w sprawie powołania na kadencję 2016 - 2020 Zespołów Programowych dla poszczególnych kierunków studiów.
02/2018 z 21.03.2018r.
Zmieniające Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie wyznaczenia komisji stypendialnej na rok akademicki 2017/2018.
03/2018 z 26.04.2018r.
Zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 1 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.